Author: Jakub Grzegorz Firlus
E-mail: jakub.firlus@uj.edu.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Author: Natalie Fox
E-mail: natalie.fox@uj.edu.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 85-105
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.05
PDF: ppk/36/ppk3605.pdf

Efficiency as well as efficacy of courts proceedings seems to be vital factor for both society and economic growth. However, legal infrastructure and two-instance proceedings cause backlogs. This is to say lack of court efficiency is to some extend related to the shape of legal remedies; yet constitutional pedigree of given principles consequently broadens the scope of further modifications. Therefore, lawmakers are searching for optimal model of two-instance proceedings. Within wide spectrum of given solutions one will be the subject of this paper i.e. so-called “flattening” of court instance. Especially, authors tried to determine whether modifications of court instance are proper remedy for achieving lesser caseload.

Modyfikacja toku instancji poprzez jego „spłaszczenie” jako reakcja ustawodawcy na przewlekłość postępowania sądowego – wybrane uwagi na gruncie procedury sądowoadministracyjnej

Efektywność oraz skuteczność postępowań sądowych jawi się jako istotna okoliczność tak w ujęciu społecznym, jak również z racji ekonomicznych. Niemniej stan ustawodawstwa, jak również dwuinstancyjność postępowania sądowego implikuje zaległości w rozpoznawaniu spraw. Brak efektywności sądowego stosowania prawa w pewnym stopniu wynika z kształtu środków prawnych. Ponadto proweniencja konstytucyjna zasad, na których oparty jest system zaskarżenia rozszerza potrzebę dalszych modyfikacji. Stąd też ustawodawca obowiązany jest poszukiwać optymalnego modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowego. Pośród wielu dostępnych rozwiązań przedmiotem niniejszego opracowania uczyniona została problematyka „spłaszczonego” toku instancji. W szczególności zaś autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie czy modyfikacje toku instancji stanowią optymalny środek przeciwdziałania zaległościom sądowym?

REFERENCES:

Literature:

 • Adamiak B., Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004.
 • Alternative Models of Court Administration, “Canadian Judicial Council”, September 2006.
 • Arytmiak G., „Instancja pozioma” jako jedna z propozycji usprawnienia postępowania karnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
 • Broniewicz B., Istota i rodzaje zażalenia w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 1.
 • Chróścielewski W., Czy potrzebny jest nowy kodeks postępowania administracyjnego?, [w:] Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. Zacharko L., Matan A., Grzegorczyk D., Katowice 2015.
 • Chróścielewski W., Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 1.
 • Dauter B., [w:] Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Dijk F. van, Improved Performance Of The Netherlands Judiciary: Assessment of The Gains For Society, “International Journal For Court Administration”, 2014 June.
 • Firlus J., Ozimek A., Model skargi kasacyjnej w świetle projektu ustawy nowelizującej ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 2.
 • Firlus J.G., Fox N., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r., I OSK 1992/14, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 2.
 • Firlus J.G., Sytuacja prawna pacjenta wobec działalności organów samorządu lekarskiego – wybrane zagadnienia ustrojowe i proceduralne, [w:] Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2016.
 • Golęba A., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2015.
 • Groo L., Judical System Restructuring and Modernization in Abu Dhabi, “International Journal For Court Administration” 2008, January.
 • Grzegorczyk P., Glosa do wyroku TK z 27 marca 2007 r., SK 3/05, LEX Omega.
 • Hanausek S., Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966.
 • Hauser R., Skoczylas A., Piątek W., Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4.
 • Hauser R., Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Państwo i Prawo” 2013, z. 2.
 • Hofmański P., Szumiło-Kulczycka D., Waltoś S., Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania, [w:] Utracona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005.
 • Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 • Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Knysiak-Molczyk H., Przesłanki dopuszczalności zażalenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 9.
 • Knysiak-Molczyk H., Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2010.
 • Knysiak-Sudyka H., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Warszawa 2016.
 • Kozielewicz W., Kasacja w sprawach dyscyplinarnych, [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin 2007.
 • Krawczyk A., [w:] Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2015.
 • Krawiec A., Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012.
 • Kunicki I., Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, Warszawa 2010.
 • Machnikowska A., Prawo do sądu a szybkość postępowania cywilnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, T. XXXV.
 • Matan A., Prawo do załatwienia sprawy administracyjnej bez nieuzasadnionej zwłoki, [w:] Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. Zacharko L., Matan A., Grzegorczyk D., Katowice 2015.
 • Michalak K., Firlus J.G., Środki prawne w postępowaniu dyscyplinarnym lekarza i lekarza dentysty, „Jurysta” 2016, nr 7–8.
 • Michalska-Marciniak M., Glosa do wyroku TK z dnia 9 lutego 2010 r., SK 10/09.
 • Zaskarżalność postanowień w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji, Uwaga IV, LEX Omega. Michalska-Marciniak M., Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnymi, Warszawa 2013.
 • Piątek W., Glosa do wyroku TK z dnia 8 kwietnia 2014 r., SK 22/11, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 4.
 • Piątek W., Glosa do wyroku WSA z dnia 18 sierpnia 2015 r., II SA/Kr 1691/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6–7.
 • Piątek W., Skoczylas A., Wiącek M., Względna dewolutywność skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 3.
 • Sarnecki P., Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle zasad Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Casus” 2008, nr 50.
 • Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 3941 § 11 KPC, red. Kotłowski D.E., Warszawa 2016.
 • Szewczyk E., Szewczyk M., O potrzebie ograniczenia wariantów rozstrzygnięć organu odwoławczego w trybie uproszczonym, „Państwo i Prawo” 2016, z. 3.
 • Szwast M., Szwed M., Nadużycie prawa do sądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 6.
 • Tarno J.P., Uprawnienia decyzyjne organu odwoławczego w świetle znowelizowanego art. 138 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010–2011, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga, Warszawa 2012.
 • Tkaczyk E., Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec adwokatów, notariuszy, radców prawnych i prokuratorów, Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 7–8.
 • Weers T. de, ‘Case Flow Management Net-project – The Practical Value for Civil Justice in the Netherlands’, “International Journal for Court Administration” 2016, Vol. 8, No. 1.
 • Wilczyński J., Autokontrola w trybie art. 179a p.p.s.a. – zagadnienia procesowe, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 6.
 • Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura i ich wymierzania, Warszawa 2008.
 • Woś T., Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”, „Państwo i Prawo” 2003, z. 8.
 • Woś T., Związki postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, Warszawa-Kraków 1989.
 • Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990.
 • Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986. Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart