Author: Viktoriya Serzhanova
E-mail: viktoria@ur.edu.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 165-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.08
PDF: ppk/34/ppk3408.pdf

The legal status of the independent Pridnestrovian Moldavian Republic, which in 1990 seceded from Moldavia being then a part of the USSR, still remains unclear. Although over a quarter of the century has passed since its creation, it is still a de facto state, for it has not been recognized by the international community. In the lights of the international law Transnistria is treated as a Moldavian autonomous region of a special status. The hereby paper is the next publication out of the series, undertaken within the wider research over Transnistria’s legal status. It comprises the fragmentary results of the further research phase, which aims at analysing its binding basic law and the assumptions of its constitution- al system. The subject of the work is the shape and content of the independent Transnistria’s constitution of 1995, which has been revised several times and is still in force. The results of this research contributes to more precise determination of the region’s legal status.

Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

Status prawny niepodległej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, która w 1990 roku dokonała secesji od Mołdawii, będącej wówczas jeszcze w składzie ZSRR, wciąż pozostaje niejasny. Mimo że od chwili jej powstania minęło już ponad ćwierć wieku, jest państwem faktycznym, gdyż dotąd nie zostało uznane przez społeczność międzynarodową. W świetle prawa międzynarodowego Naddniestrze jest traktowane jako jednostka autonomiczna Mołdawii o statusie specjalnym. Niniejsze opracowanie stanowi kolejną publikację z serii szerzej zakrojonych badań nad statusem prawnym Naddniestrza. Zawiera cząstkowe wyniki ich następnego etapu, mającego na celu analizę obecnie obowiązującej naddniestrzańskiej ustawy zasadniczej i założeń systemu konstytucyjnego. Przedmiotem opracowania jest kształt i treść konstytucji niepodległego Naddniestrza z 1995 roku, która była wielokrotnie nowelizowana i obowiązuje do dziś. Wyniki tych badań stanowią przyczynek umożliwiający bardziej precyzyjne określenie statusu prawnego regionu.

REFERENCES:

Literature:

 • Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г., Шорников П.М., Государственность Приднестро-вья: история и современность, Тирасполь 2007.
 • Бабилунга Н.В., Берил С.И., Бомешко Б.Г., Галинский И.Н., Губогло Е.М., Окушко В.Р., Шорников П.М., Феномен Приднестровья, Тирасполь 2003.
 • Балала В.А., Становление и развитие государственности Приднестровья, Тирас-поль 2001.
 • Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской Республики, ed. В.Н. Яковлев, Тирасполь 1993
 • Брусалинская Г.С., Конституция ПМР – основа Приднестровской государствен- ности, Доклад на научно-практической конференции, посвященной десяти-летию Конституции ПМР, “Общественная мысль Приднестровья” 2006, №2.
 • Брусалинская Г.С., Органы законодательной и исполнительной власти Придне-стровской Молдавской Республики на современном этапе, Москва 2007.
 • Брусалинская Г.С., Приднестровский конституционализм: преемственность и соответствие международным стандартам, “Сборник докладов ПГУ им. Т. Г Шевченко”, Тирасполь 2006.
 • Czachor R., Niepodległe, nieuznawane. Perspektywy rozwiązania problemu statusu nieuznawanych republik na obszarze postradzieckim, “Stosunki Międzynarodowe”
  2011, No. 69–70.
 • Девятков А.В., Международно-политические последствия «Де-факто государствен-ности» Приднестровья, “Вестник Тюменского государственного университе-та” 2014, No. 2.
 • Gil A., Naddniestrzańska Republika Mołdawska jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005.
 • Kosienkowski M., Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, seria wydawnicza: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 21, eds. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009.
 • Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.
 • Kosienkowski M., Ukraina wobec Naddniestrza, Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 27, eds. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009.
 • Kruk-Jarosz M., Nowe idee konstytucyjne, [In:] Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, eds. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010.
 • Małajny R., Amerykański precydencjalizm, Warszawa 2012.
 • Маркедонов С., Приднестровье: как выйти из конституционных тупиков?, “Ин-формационный сайт политических комментариев ПОЛИТКОМ.RU”, http://
  politcom.ru/9160.html.
 • Sarnecki P., Systematyka konstytucji, [In:] Charakter i struktura norm konstytucji, ed. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Serzhanova V., Geneza ustrojowa ziem naddniestrzańskich, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, No. 5.
 • Serzhanova V., The First Constitution of the Pridnestrovian Moldavian Republic of 1991,“Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia” 2016, No. 19.
 • Serzhanova V., Powstanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i jego implikacje, “Studia Europejskie” 2016, No. 4.
 • Serzhanova V., Obowiązująca Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, “Studia Prawa Publicznego” 2016.
 • Сквозников А.Н., Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их правосубъектности, “Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право” 2011, No. 2.
 • Solak J., Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego, a supplement to “Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, Warszawa 2010.
 • Solak J., Mołdawia – republika na trzy pęknięta: historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2009.
 • Wiatr J., Parlamentaryzm czy prezydencjalizm: stary spór i nowe doświadczenia państw posocjalistycznych, [In:] Myśl polityczna od historii do współczesności, eds. B. Stoczewska, M. Jaskólski, Kraków 2000.
 • Żebrowski W., Teoria współczesnych systemów politycznych, Olsztyn 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart