Author: Grzegorz Kowalski
E-mail: grzkowalski@interia.pl
Institution: Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 97-119
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.04
PDF: ppk/37/ppk3704.pdf

The article brings up issues of the removing V. Janukovych from power by Ukrainian parliament in February 2014. For that reason resolutions from that period passed by Verkhovna Rada of Ukraine (concerning divesting V. Janukovych of president’s power) were discussed, particularly Resolution on February 22nd, 2014 on Self-Removal of the president of Ukraine from his Constitutional Authority and Early Elections of the president of Ukraine. Thorough analysis of Ukrainian parliament’s resolutions mentioned above in the light of legally binding Ukrainian Constitution at that time, judicial decisions of the Constitutional Court of Ukraine and literature, leads to conclusion, that the divesting V. Janukovych of power by Verkhovna Rada of Ukraine occurred with violation of the Fundamental Law of Ukraine, first of all, principles of: people’s sovereignty, state power division, rule of law and supremacy of Constitution, legality of acting of bodies of state power, ban of state power usurpation, too. This analysis proves an assumption made in the article that Verkhovna Rada of Ukraine divested the Ukrainian president of power unlawfully.

Pozbawienie władzy prezydenta Ukrainy przez parlament w 2014 r. (analiza konstytucyjna)

Artykuł porusza problematykę odsunięcia od władzy W. Janukowycza przez ukraiński parlament w lutym 2014 r. W tym celu zaprezentowano uchwały Rady Najwyższej Ukrainy z tamtego okresu dotyczące usunięcia z urzędu prezydenta W. Janukowycza, ze szczególnym uwzględnieniem uchwały z 22 lutego 2014 r. o samoodsunięciu się prezydenta Ukrainy od wykonywania konstytucyjnych kompetencji oraz zarządzeniu przedterminowych wyborów prezydenta Ukrainy. Wnikliwa analiza tych uchwał w świetle obowiązującej wówczas ukraińskiej ustawy zasadniczej, orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Ukrainy oraz piśmiennictwa, prowadzi do wniosku o słuszności postawionej w artykule tezy, iż odsunięcie od władzy prezydenta W. Janukowycza zostało dokonane przez Radę Najwyższą Ukrainy w sposób niezgodny z Konstytucją, z naruszeniem takich jej zasad jak zasada: suwerenności narodu, podziału władzy, zwierzchnictwa prawa i nadrzędności Konstytucji, legalizmu działania organów władzy państwowej, czy zakazu uzurpacji władzy.

REFERENCES:

Literature:

 • Андрушко П.П., Обставини, що виключають злочинність діяння, [w:] Науковопрактичний коментар до Кримінального кодексу України, red. С.С. Яценко, Київ 2005.
 • Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2000.
 • Бервено С.М., Komentarz do art. 19, [w:] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах, том 1, red. І.О. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Київ 2013.
 • Богдан Й.Г., Захист цивільних прав та інтересів, [w:] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України, red. В.М. Коссак, Київ 2008.
 • Букач В.В., Олійник А.Ю., Основи теорії конституційного ладу в Україні, [w:] Актуальні проблеми конституційного права України, red. А.Ю. Олійник, Київ 2013.
 • Цвік М.В., Komentarz do art. 5, art. 6, [w:] Конституція України. Науково-практичний коментар, red. В.Я. Тацій, Харків 2012.
 • Цвік М.В., Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя, „Вісник Академії правових наук України” 1995, nr 5.
 • Держава у правовому вимірі, red. Т.Є. Кагановська, Харків 2013.
 • Фесенко Є.В., Принципи та конституційно-правові умови організації судової влади в Україні, [w:] Організація судової влади в Україні, red. А.О. Селіванов, Київ 2002.
 • Головатий С.П., Komentarz do art. 8, [w:] Конституція України. Науково-практичний коментар, red. В.Я. Тацій, Харків 2012.
 • Ilnycka S., Prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa w aspekcie prawno-karnej ochrony porządku konstytucyjnego Ukrainy, [w:] Prawo ukraińskie, wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin 2013.
 • Яновицька Г.Б., Загальні положення про відшкодування шкоди, [w:] Науковопрактичний коментар Цивільного кодексу України, red. В.М. Коссак, Київ 2008.
 • Коваленко В.В., Komentarz do art. 105, [w:] Конституція України. Науково-практичний коментар, red. В.Я. Тацій, Харків 2012.
 • Лавринович О.В., Komentarz do art. 85, [w:] Конституція України. Науково-практичний коментар, red. В.Я. Тацій, Харків 2012.
 • Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002.
 • Olechno A., Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy (1996– –2005), Toruń 2009.
 • Ославський М.І., Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади, Київ 2009.
 • Отраднова О.О., Komentarz do art. 1171, [w:] Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах, том 2, red. І.О. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Київ 2013.
 • Петришин O.В., Komentarz do art. 19, [w:] Конституція України. Науково-практичний коментар, red. В.Я. Тацій, Харків 2012.
 • Петришин О.В. [i in.], Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка, Харків 2010.
 • Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л., Конституція України. Текст основного закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі, Київ 2006.
 • Правова система України, історія, стан та перспективи. У п’яти томах. 2 том. Конституційні засади правової системи України і проблеми ії вдосконалення, red. Ю.П. Битяк, Харків 2008.
 • Рудик П.А., Коментар до конституційних змін, Київ 2008.
 • Серьогіна С.Г., Komentarz do art. 103, 108, 109, 111, 112, [w:] Конституція України. Науково-практичний коментар, red. В.Я. Тацій, Харків 2012.
 • Ткаченко Ю.В., Конституційно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності, [w:] Правова доктрина – основа формування правової системи держави, red. В.Я. Тацій [i in.], Харків 2013.
 • Заєць А.П., Буроменський М.В., Щодо легітимності діючої сьогодні влади в Україні, „Бюлетень Міністерства юстиції України” 2014, nr 5.
 • Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart