Author: Dominika Tykwińska-Rutkowska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 107-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.06
PDF: ppk/36/ppk3606.pdf

The main purpose of this article is to present some of the formalized instruments of judicial interpretation of administrative law by administrative courts. There are no doubts that administrative courts take part in the process of interpretation of administrative law by using different means. The most popular instrument is a court judgment – court interprets law for the purpose of issuing a decision. The administrative courts’ participation in the interpretation of law should be also linked to the Supreme Administrative Court’s resolutions. No matter which of the described formalized instruments of the interpretation of law is used by administrative courts, the outcome of the interpretation process contributes to the development of non-codified administrative law and its science.

Uwag kilka o sformalizowanych instrumentach wykładni prawa administracyjnego w działalności sądów administracyjnych

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych uwag o niektórych sformalizowanych instrumentach wykładni prawa administracyjnego w działalności sądów administracyjnych. Sądy te bez wątpienia uczestniczą w ustalaniu znaczenia określonych przepisów prawa lub ich fragmentów, dokonując tzw. wykładni operatywnej (decyzyjnej) w toku rozpatrywania konkretnej sprawy sądowoadministracyjnej. Ponadto udział sądów administracyjnych w procesie wykładni prawa administracyjnego należy łączyć z uchwałodawczą działalnością Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten najważniejszy obszar działalności pozaorzeczniczej sądu bezpośrednio wpływa na orzecznictwo sądowoadministracyjne, a w szerszej perspektywie także na orzecznictwo administracyjne. Bez względu na to, który z analizowanych instrumentów wykładni wykorzystują sądy administracyjne, dokonywana z ich wykorzystaniem wykładnia istotnie przyczynia się do rozwoju nieskodyfikowanego prawa administracyjnego i jego nauki.

REFERENCES:

Literature:

 • Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Wolters Kluwer 2015, [online], https://sip.lex.pl/
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 13, Warszawa 2015.
 • Babiarz S., Aromiński K., Związanie oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce [online], LEX 2015, https://sip.lex.pl/
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Bojanowski E., Postępowanie przed sądami administracyjnymi, [w:] E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. 3, Warszawa 2008.
 • Bojanowski E., Uchwałodawcza działalność Naczelnego Sądu Administracyjnego i jej znaczenie w systemie prawa, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk 17–18 września 2007, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.
 • Bojanowski E., Utrwalona linia orzecznictwa (kilka uwag na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych), [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Celińska-Gregorczyk K., Hauser R., Kompetencja sądów administracyjnych, [w:] System prawa administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola działalności administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, wyd. 2, Warszawa 2016.
 • Celińska K. – Gregorczyk, Hauser R., Sądy administracyjne a system sądownictwa powszechnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola działalności administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, wyd. 2, Warszawa 2016.
 • Dauter B., Art. 170, Art. 190, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI, [online], Wolters Kluwer 2016, https://sip.lex.pl/
 • Dauter B., ROZDZIAŁ XII Pisemne uzasadnienie orzeczenia, [w:] Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, [online], Lexis Nexis 2014, https://sip.lex.pl/
 • Dąbek D., Między precedensem a źródłem prawa (o uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego), [w:] Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk 17–18 września 2007, red. nauk. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.
 • Dziedzic J., Sądowa kontrola administracji a wykładnia twórcza, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom IV: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, J.P. Suwaj, M. Wincenciak, [online], LEX 2012, https://sip.lex.pl/
 • Garlicki L., Rozdział II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, Art. 77, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007,
 • Grzybowski T., Sporządzanie i doręczanie uzasadnienia wyroku WSA uwzględniającego skargę, [w:] Procedury, red. B. Dauter, T. Grzybowski, [online], LEX 2015, https://sip.lex.pl.
 • Jaśkowska M., Konstytucyjnoprawne podstawy sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz delimitacja właściwości tych sądów, [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011,
 • Kmieciak Z., Merytoryczne orzekanie przez sąd administracyjny, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2009.
 • Knysiak-Molczyk H., Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Tom IV: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, J.P. Suwaj, M. Wincenciak, [online], LEX 2012, https://sip.lex.pl/.
 • Knysiak-Sudyka H., Art. 188, 190, 193, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, wyd. VI, Warszawa 2016.
 • Langrod J.S., Sprawa reaktywacji sądownictwa administracyjnego za: J.S. Langrod, Znosić czy rozbudować, 1929 r., [w:] Przedruki z „Gazety Administracji” z 1946 roku, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 5.
 • Łętowska E., Uwag kilka o praktyce wykładni,,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 1.
 • Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004.
 • Skoczylas A., Moc wiążąca uchwał NSA a prawa jednostki, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003.
 • Skoczylas A., Problem zachowania jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] System prawa administracyjnego. Sądowa kontrola administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 10, wyd. 2, Warszawa 2016.
 • Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] Konstytucja. Ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
 • Szydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Tarno J.P., Art. 132, Art. 153, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V, [online], Lexis Nexis 2011, https://sip.lex.pl.
 • Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 1999.
 • Wiącek M., Rozdział VIII Sądy i Trybunały, Art.184, [w:] Konstytucja RP, tom II, Komentarz Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Wiktorowska A., Gajewski S., Jakubowski A., Zasada stabilności orzecznictwa sądów administracyjnych wobec zjawiska linii orzeczniczych, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, red. J. Sługocki, t. 2, Wrocław 2014.
 • Wiliński P., Karlik P., Rozdział VIII Sądy i Trybunały, [w:] Konstytucja RP, tom II, Komentarz Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Woś T., [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne. red. T. Woś, wyd. 7, Warszawa 2015.
 • Woś T., Art. 1, 132, 141, 145, 153, 264, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, wyd. VI, Warszawa 2016.
 • Wróblewski J., Zwroty stosunkowe – wypowiedzi o zgodności z normą, ZNUŁ 1969, Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, [online], Lexis Nexis 2012, https://sip.lex.pl.
 • Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 5, Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart