Author: Filip Radoniewicz
E-mail: f.radoniewicz@ akademia.mil.pl
Institution: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 161-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.09
PDF: ppk/36/ppk3609.pdf

The purpose of this paper is the presentation of some selected issues connected with the right to a fair trial (the right to court, the right to legal proceedings), which is a key element of human rights protection and serves to provide procedural means to safeguard the rule of law. The right to a fair trial is generally guaranteed in acts of international law and in democratic constitutions. The Author of this paper compares regulations of this issue in the European Convention on Human Rights, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland. Because of the extent of the presented subject, article was divided into two parts – the first one, which contains the introduction to the subject of the right to a fair trial and the analysis of this issue in the European Convention on Human Rights and the second part, which presents the regulation of the right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland.

Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. I)

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z prawem do sądu, stanowiącym kluczowy element systemu ochrony praw człowieka, zapewniającym środki proceduralne mające za zadanie ochronę praworządności. Prawo do sądu jest obecnie powszechnie gwarantowane, zarówno w aktach prawa międzynarodowego, jak i konstytucjach państw demokratycznych. Autor artykułu porównuje regulacje tej kwestii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na zakres omawianej tematyki, artykuł został podzielony na dwie części – pierwszą, zawierającą wprowadzenie do problematyki prawa do sądu i analizę tej kwestii na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz drugą, prezentującą regulację tego prawa w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Bień-Kacała A., Konstytucyjne podstawy prawa do sądu (zasada ustawowej regulacji władzy sądowniczej), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3 (31).
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005.
 • Garlicki L., Pojęcie i cechy „sądu” w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Trzecia Władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 r., red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012.
 • Garlicki L., Prawo do sądu, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Warszawa 1991.
 • Garlicki L., Prawo do sądu (rozważania de lege fundamentale ferenda), „Annales UMCS. Sectio G” 1990, vol. XLVII.
 • Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995.
 • Hofmański P., Wróbel A. [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz. t. 1, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Jodłowski J. (aktualizował J. Lapierre), [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 2014.
 • Kłopocka-Jasińska M., Pojęcie sprawy w świetle art. 6 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3 (31).
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013.
 • Pietrzkowski H., Prawo do sądu. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 11–12.
 • Pilipiec S., Teoretyczno-prawne aspekty zasady prawa do sądu, „Annales UMCS. Sectio G” 2000, vol. XXXVII.
 • Połatyńska J., Prawo do rzetelnego procesu sądowego, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009.
 • Pradel J., Rzetelny proces w europejskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 9.
 • Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń 1999.
 • Symonides J., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (po 60 latach od jej przyjęcia), „Państwo i Prawo” 2008, z. 12.
 • Tylman J. [w:] J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011.
 • Wasilewski A., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP), „Przegląd Sądowy” 2001, nr 9.
 • Wąsek-Wiaderek M., Zastosowanie gwarancji art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do postępowań dyscyplinarnych (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), „Rejent” 2010, Wydanie Specjalne.
 • Wędrychowski M.P., Prawo do „uczciwej rozprawy” w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 5/6.
 • Wiliński P., Dwa modele rzetelnego procesu, „Państwo i Prawo” 2006, z. 7.
 • Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart