Author: Sylwia Stecko
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 207-218
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.12
PDF: ppk/36/ppk3612.pdf

This article covers the considerations on the protection of marriage and the family in the light of the Polish Constitution. It aims to present the good of the family and its protection in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. It can be reasonably assumed that marriage and the family are the values that occupy a special position in the hierarchy of constitutional values so that they are under the protection and care of the Republic of Poland. Each family – complete, incomplete or without children – is subject to protection. The task of the State is to protect the rights of the family, that is to create such conditions in which members of the family will be able to exercise human rights, to which they are entitled by the virtue of belonging to the family. The public authorities in their actions should support the family in the performance of its social features, but in a way that is subtle without excessive interference in the sphere of family life.

Ochrona małżeństwa i rodziny w świetle Konstytucji RP

Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki ochrony małżeństwa i rodziny w świetle Konstytucji RP. Celem jego jest przedstawienie dobra rodziny i jego ochrony w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Można zasadnie przypuszczać, że małżeństwo i rodzina są wartościami, które zajmują szczególną pozycję w hierarchii wartości konstytucyjnych co powoduje, że znajdują się one pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Ochronie podlega każda rodzina, zarówno pełna jak i niepełna oraz bezdzietna. Zadaniem państwa jest ochrona praw rodziny, to znaczy stworzenie takich warunków, w których członkowie rodzin będą mogli swobodnie korzystać z praw człowieka, które przysługują im z tytułu przynależności do rodziny. Władze publiczne w swoich działaniach winny wspierać rodzinę w wykonywaniu jej funkcji społecznych, ale w sposób dyskrecjonalny bez nadmiernej ingerencji w sferę życia rodzinnego.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2012.
  • Banaszkiewicz B., Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, o niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2013, nr 3.
  • Borysiak W., Komentarz do art. 18 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, T. I, red. M. Safjan, L. Bosak, Warszawa 2016.
  • Dobrowolski M., Rodzina jako wartość konstytucyjna w orzecznictwie TK (1996–2007), [w:] Rodzina jako podmiot prawa, red. P. Czarnek, M. Dobrowolski, Zamość 2012.
  • Dobrowolski M., Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4.
  • Maciejewski S., Dobro rodziny a konstytucyjne zadania państwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 239.
  • Oniszczuk J., Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005.
  • Smyczyński T., Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji „Państwo i Prawo”, 1997, z. 11–12.
  • Waśkiewicz H., Prawa człowieka a prawa rodziny, [w:] Prawa człowieka wybór źródeł, red. K. Motyka, Lublin 1996.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart