Author: Magdalena Micińska
E-mail: m.micinska@kpsw.edu.pl
Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 121-139
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.05
PDF: ppk/37/ppk3705.pdf

The aim of this article is the general characteristics of the legal status of associations in Russia. They include the origin of association movement, overview of current legal sources, basic terms, and discussion of selected regulations limiting the right to association, with particular emphasis on law of 20 July 2012 on organizations fulfilling the function of a foreign agent and law of 23 May 2015 on undesirable organizations on the territory of the RF. This paper also highlights the political aspect of the origin, shaping and transformation of the legal position of associations. The legal status of associations in Russia is always linked to the political situation in the country. Constitutional traditions of Tsarist and Soviet Russia were not conducive to bottom-up self-organization of society and only perestroika in the late 80s enabled unrestrained participation in public life. Currently in Russia, there are over 101 thousand registered social associations and undoubtedly it is a record number in the historical context. However, in order to maintain internal security against the growing threat of terrorism, as well as to the risk of the outbreak of the color revolution, in recent years Russia started to re-introduce significant restrictions on the freedom of association. The basic research method is the dogmatic analysis of the Constitution of the Russian Federation and selected federal laws. The issue discussed is rarely raised in Polish scientific publications. This paper constitutes an attempt to fill the gap in the subject literature aiming at contributing to the development of scientific knowledge in Polish-Russian comparative studies.

Stowarzyszenia społeczne w Federacji Rosyjskiej. Status prawny ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o organizacjach wypełniających funkcję agenta zagranicznego i organizacjach niepożądanych na terytorium FR

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka statusu prawnego stowarzyszeń w Federacji Rosyjskiej. Praca zawiera podstawowe ustalenia terminologiczne, genezę ruchu stowarzyszeniowego, aktualne źródła prawa i główne kierunki przemian, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: – o organizacjach wypełniających funkcje agenta zagranicznego2 i – o organizacjach niepożądanych na terytorium FR3. Zgromadzony materiał badawczy wskazuje, że status prawny stowarzyszeń społecznych jest ściśle związany z sytuacją polityczną kraju. Rosyjskie tradycje ustrojowe zdecydowanie nie sprzyjały samoorganizacji społeczeństwa i dopiero pierestrojka końca lat 80 XX w. umożliwiła nieskrępowane uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Dzisiaj w Federacji Rosyjskiej zarejestrowanych jest ponad 101 tysięcy stowarzyszeń co stanowi niewątpliwy rekord w kontekście historycznym. Wprowadzone ostatnimi laty nowe ograniczenia w swobodzie zrzeszania zostały uzasadnione względami bezpieczeństwa i ryzykiem zamachu stanu według scenariusza „kolorowej rewolucji”. Podstawową metodą tej pracy jest analiza dogmatyczna przepisów Konstytucji FR i wybranych ustaw federalnych. Omawiana problematyka rzadko stanowi przedmiot polskich opracowań naukowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia luki badawczej z zamiarem przyczynienia się do rozwoju wiedzy w zakresie polsko-rosyjskich studiów porównawczych.

REFERENCES:

Literature:

 • Bosiacki A., Izdebski H., Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Kraków 2013.
 • Gaca A., Kamińska K., Powszechna historia ustroju państwa, Część II, Toruń 1996.
 • Głowacki A., Organizacje ekologiczne, [w:] Rosja Putina, red. A. Głowacki, A. Stępień-Kuczyńskiej, Łódź 2004.
 • Micińska–Bojarek M., Przemiany prawnoustrojowe samorządności lokalnej w Rosji – historia i współczesność, „Studia społeczne” 2016 nr 1.
 • Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne. Tom 2. Polityczna Organizacja społeczeństwa, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005.
 • Słowikowski A., Stępień-Kuczyńska A., Partie polityczne, [w:] Rosja Putina, red. A. Głowacki, A. Stępień–Kuczyńska, Łódź 2004.
 • Брэдли Д., Общественные организации в царской России. Наука, патриотизм и гражданское общество, Mосква 2012.
 • Брэдли Д., Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной России, http://ecsocman.hse.ru/data/944/896/1217/008_Dzhozef_BREDLI.pdf.
 • Комментарий к Конституции Российской Федерации под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева, http://kommentarii.org/konstitutc/index.html.
 • Матвиенко: Совфед включил в свой «стоп-лист» нежелательных организаций 12 НКО, http://tass.ru/politika/2098354.
 • Минюст: НКО получили из-за рубежа более 40 млрд руб., http://www.rbc.ru/politics/13/05/2014/923252.shtml.
 • Соколов Н., Общественные организации в России (традиция и современность, „Общая тетрадь: Вестник Московской школы гражданского просвещения” 2013 nr 2, http://otetrad.ru/article-434.html.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart