Author: Filip Radoniewicz
E-mail: f.radoniewicz@akademia.mil.pl
Institution: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 153-168
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.07
PDF: ppk/37/ppk3707.pdf

The purpose of this paper is the presentation of some selected issues connected with the right to a fair trial (the right to court, the right to legal proceedings), which is a key element of human rights protection and serves to provide procedural means to safeguard the rule of law. The right to a fair trial is generally guaranteed in acts of international law and in democratic constitutions. The Author of this paper compares regulations of this issue in the European Convention on Human Rights, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland. Because of the extent of the presented subject, article was divided into two parts – the first one, which contains the introduction to the subject of the right to a fair trial and the analysis of this issue in the European Convention on Human Rights and the second part, which presents the regulation of the right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland.

Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. 2)

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z prawem do sądu, stanowiącym kluczowy element systemu ochrony praw człowieka, zapewniającym środki proceduralne mające za zadanie ochronę praworządności. Prawo do sądu jest obecnie powszechnie gwarantowane, zarówno w aktach prawa międzynarodowego, jak i konstytucjach państw demokratycznych. Autor artykułu porównuje regulacje tej kwestii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na zakres omawianej tematyki, artykuł został podzielony na dwie części – pierwszą, zawierającą wprowadzenie do problematyki prawa do sądu i analizę tej kwestii na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz drugą, prezentującą regulację tego prawa w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Czerniak D., Prawo do sądu w sprawach karnych w Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Konstytucyjna zasada prawa do sądu, „Państwo i Prawo” 1992, nr. 2.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Palestra” 1997, nr 11–12.
 • Dudek D., Funkcjonowanie systemu źródeł prawa w orzecznictwie sądowym, [w:] System źródeł prawa w Konstytucji RP, red. M. Granat, Lublin 2000.
 • Florczak-Wątor M., Prawo do sądu jako prawo jednostki i jako gwarancja horyzontalnego działania praw i wolności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3.
 • Gajda A. [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012.
 • Garlicki L., Prawo do sądu, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Warszawa 1991.
 • Grzegorczyk P., Weitz T., Komentarz do art. 45 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP.T. I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, oprac. J. Kowecki, Warszawa 1991.
 • Mikosz R., Zirk-Sadowski M., Granice prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, nr 3.
 • Pietrzkowski H., Prawo do sądu. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 11–12.
 • Pilipiec S., Teoretyczno-prawne aspekty zasady prawa do sądu, „Annales UMCS. Sectio G” 2000, vol. XXXVII.
 • Półtorak N., Wróbel A. [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • Radoniewicz F., Prawo do sądu – zagadnienia wybrane (cz. 1), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 2.
 • Sawczyn W., [w:] System Prawa Administracyjnego. Sądowa kontrola administracji publicznej, t. 10, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.
 • Szwarc-Kuczer M. [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • Trzciński J., Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych konstytucji przez sądy administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, Nr 3.
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003.
 • Wróbel A. [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart