Author: Jarosław Skowyra
E-mail: jarek.skowyra@gmail.com
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 169-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.08
PDF: ppk/37/ppk3708.pdf

This contribution presents issue connected to implementation of the constitutional principle of equality and prohibition of discrimination within Act of 4 November 2016 on the support of pregnant women and families „For life”. Author brings regulations concluded in the content of the indicated act closer, thereafter he performs a presentation of the principle of equality and prohibition of discrimination, with an aid of jurisdiction and doctrine standpoints. Final part of contribution consists confrontation between mentioned principle and pointed prohibition with this part of the „For Life” Act, which sketch presumptions allowing to apply for one time benefit, in the amount of 4 000 zloty, for giving birth to alive child, who were diagnosed with severe and irreversible impairment or with incurable illness endangering their life, under a condition that woman would stay under medical healthcare no later than from 10th week of pregnancy till labour.

Konstytucyjna zasada równości na gruncie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie związane z implementacją konstytucyjnej zasady równości i zakazu dyskryminacji w ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Autor przybliża regulacje zawarte w treści wskazanej ustawy, następnie zaś dokonuje prezentacji zasady równości i zakazu dyskryminacji, posiłkując się stanowiskiem orzecznictwa i doktryny. Finalną częścią artykułu jest zaś skonfrontowanie wymienionej zasady oraz przywołanego zakazu z tą częścią ustawy „Za życiem”, która zakreśla przesłanki ubiegania się o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tyś. zł z tytułu urodzenia dziecka żywego, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, pod warunkiem pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Banaszak B., Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2015.
  • Borysiak W., Bosek L., Komentarz do art. 32 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP, red. Safjan M., Bosek L., Legalis.
  • Chmaj M., Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, Zasady ogólne. T. I, red. Chmaj M., Kraków 2002.
  • Garlicki L, Komentarz do art. 32, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. III, red. Garlicki L., Warszawa 2003.
  • Masternak-Kubiak M., Prawo do równego traktowania, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. Banaszak B., Preisner A., Warszawa 2002.
  • Matwiejuk J., Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Prawo Konstytucyjne, red. Bożyk S., Białystok 2014.
  • Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2000, nr 4.
  • Witkowska M., Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart