Author: Artur Olechno
E-mail: a.olechno@uwb.edu.pl
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 23-36
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.02
PDF: ppk/39/ppk3902.pdf

An article dedicated to semantic methods of defining of competitive norms in selected constitutions of Eastern European countries. The principle of legality requires public authorities to act solely on the basis of the applicable law and within the limits defined by them. This means the state body does only what the law expressly permits, and anything else not explicitly stated in the legal provision is prohibited. Therefore, it is very important the legislator speaks deliberately and precisely the legal language. The legislator must avoid a blurred notion and such, that allow for interpretative freedom in normative acts. Taking into account that all legislative activities we perceive to be non-accidental, each legal regulation should have a meaning that makes it impossible to make “arbitrary” decisions.

Semantyka norm kompetencyjnych w wybranych konstytucjach państw Europy Wschodniej

Artykuł poświęcony semantycznym sposobom określania norm kompetencyjnych w wybranych konstytucjach krajów Europy Wschodniej. Zasada legalizmu nakazuje organom władzy publicznej działanie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w granicach przez nie określonych. Oznacza to, że organ państwowy czyni tylko to, na co prawo mu wyraźnie zezwala, a wszystko pozostałe, niewskazane wyraźnie w przepisie prawnym, jest zakazane. Bardzo ważne jest zatem świadome i precyzyjne używanie przez legislatora języka przepisu prawnego. Prawodawca musi unikać w aktach normatywnych pojęć nieostrych i pozwalających na swobodę interpretacyjną. Biorąc pod uwagę, że wszystkie działania prawodawcy postrzegamy jako nieprzypadkowe, każdy konstruowany przepis powinien mieć brzmienie uniemożliwiające decyzje „samowolne”.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 r., tłum. A. Kubik, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000.
  • Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., tłum. i wstęp M. Kruk, Warszawa 2000.
  • Konstytucja Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r., tłum. i wstęp K. Skotnicki, Warszawa 2003.
  • Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.
  • Priekšlikumi Latvijas Publiskās Varas Pilnveidošanai. Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidiei materiāli, Latvijas Vestnesis, Valsts prezydenta kanceleja, Riga 2015.
  • Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, red. G. Kryszeń, Białystok 2001.
  • Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.
  • Zwierzchowski E., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart