Author: Anna Rakowska-Trela
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 69-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.05
PDF: ppk/39/ppk3905.pdf

Elections and its organization is a very important issue in democratic countries. Legislative shall look for interesting models in other countries. In Spanish and South American laws we can find some inspiring solutions in the fields like: electoral administration, external voting, electoral campaign, the day of general election, counting of votes. For sure those solutions take into consideration the peculiarity of particular countries, but can be a good inspiration for Polish legislative.

Organizacja wyborów w państwach hiszpańskojęzycznych – wybrane zagadnienia

Zarówno wybory, jak i w szczególności ich i organizacja stanowią wyjątkowo ważkie zagadnienie współczesnych demokracji. Ustawodawca powinien więc poszukiwać dla rozwiązań rodzimych wzorców w innych państwach. W Hiszpanii i innych państwach hiszpańskojęzycznych można odnaleźć wiele ciekawych rozwiązań w odniesieniu do takich zagadnień, jak: administracja wyborcza, głosowanie obywateli przebywających za granicą, dzień wyborów i przebieg głosowania, kampania wyborcza, liczenie głosów. Oczywiście te rozwiązania uwzględniają specyfikę ustrojów państw, w których obowiązują, tym niemniej mogą posłużyć jako inspiracja dla ustawodawcy polskiego.

REFERENCES:

Literature:

 • Aranda Álvarez E., El modelo electoral español: planteamiento y algunas cuestiones a debate, http://www.fldm.edu.mx/documentos/revista2/articulo2.pdf.
 • Duszczyk M., Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych, „Centre of Migration Research. Working Papers” 2007, nr 21.
 • Frydrych A., Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej, „Przegląd Wyborczy” 2010, nr 8–9.
 • Gález Muňoz L., El voto por correo: una nueva reforma?, „Revista de Derecho Político” 2001.
 • Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General, Madryd 2009.
 • Krześnicki I., Czy za kampanię wyborczą odpowiada także wójt?, „Samorząd Terytorialny” 2010.
 • Romero Valiente M., Migraciones, [w:] Tendencias demográficas durante el siglo XX en Espaňa, red. A.A. Peréz, Madrid 2004, http://www.ine.es/prodyser/pubweb/tend_demo_s20/tend_demo_s20.htm.
 • Rymarz F., Konstytucjonalizacja Państwowej Komisji Wyborczej (Wnioski de lege ferenda), [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005.
 • Rymarz F., Nota do art. 70a, [w:] K. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010.
 • Sześciło A., Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, „Studia Wyborcze” 2013, t. 15.
 • Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart