Author: Justyna Ciechanowska
E-mail: justyna.mokrzycka@gmail.com
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Author: Katarzyna Szwed
E-mail: kmszwed@gmail.com
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 133-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.07
PDF: ppk/38/ppk3807.pdf

Funding of political parties in Estonia is determined mainly by the Political Parties Act enacted in 1994. It was amended many times and the last meaningful modifications were introduced in 2014. The act assumes a diversification of the financing sources and allows parties to be financed from allocations from the state budget, donations given by a natural persons, membership fees, transactions with the property of the political parties as well as loans. It is worth mentioning that clarity and transparency principles of political parties’ funding are guaranteed by an operation of the independent supervisory body – Estonian Party Funding Supervision Committee.

Finansowanie partii politycznych w Republice Estonii

Finansowanie partii politycznych w Estonii determinuje przede wszystkim przyjęta w 1994 r. ustawa o partiach politycznych. Była ona wielokrotnie nowelizowana, a ostatnie znaczące zmiany wprowadzono w 2014 r. Zakłada ona zróżnicowanie źródeł finansowania partii politycznych i jako takie dopuszcza dotacje przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa. darowizny od osób prywatnych, składki członkowskie, dochody z aktywów i majątku partii politycznej, a także pożyczki i kredyty. Warto odnotować, że gwarancje zachowania zasad transparentności i jawności finansowania partii politycznych zapewnia działalność niezależnego organu kontroli – Estońskiej Komisji Nadzoru Finansowania Partii.

REFERENCES:

Literature:

 • Ciechanowska J., Szwed K., Doświadczenie Estonii związane z głosowaniem elektronicznym, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.
 • Dragan A., Korzeniowska D. M., Tracz-Dral J., Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich, Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa 2011.
 • Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 2010.
 • Jagusiak B., Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Warszawa 2013.
 • Jakubowski P., Teoretyczne i prawne podstawy finansowania partii politycznych w Polsce po 1989 roku, „Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe” 2011, nr 15.
 • Karbowska K., Republika Estońska, [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Tom I, red. K. A. Wojtaszczyk, M. Pobożny, Warszawa 2013.
 • Konstytucja Estonii, tłum. A. Puu, wstęp L. Garlicki, P. Łossowski, Warszawa 2000.
 • Kowalska M., Michalczuk M., Szefke W., System polityczny Estonii, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Kubiniec W., System partyjny Estonii, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2010.
 • Kubka A., Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku, Gdańsk 2009.
 • Lewandowski J., Historia Estonii, Wrocław 2002.
 • Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001.
 • Macała J., Partie polityczne w świecie postpolityki, [w:] Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, red. M. Wincławska, Toruń 2013.
 • Madise Ü., Relationships of the State and Political Parties in Estonia, „Juridica International Law. Law Review. University of Tartu” 2007, XIII.
 • Musiał-Karg M., Internetowe głosowanie w E – stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 3.
 • Pettai V., Estonia, [w:] Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD Publishing, Paris 2016.
 • Pinto-Duschinsky M., Rola pieniędzy politycznych, [w:] Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, red. M. Walecki, Warszawa 2000.
 • Popławski K., Administracja elektroniczna: być jak Estonia, http://przegladbaltycki.pl/3130,administracja-elektroniczna-byc-estonia.html
 • Popławski K., Estoński sposób na skandal, http://www.eesti.pl/estonski-sposob-na-skandal-12378.html.
 • Põld J., Aavikaoo B., Laffranque R., The Governmental System of Estonia, [w:] Governmental Systems of Central and Eastern European States, red. N. Chronowski, T. Drinóczi, T. Takács, Warszawa 2011.
 • Rzucidło J., Elektroniczny rząd. Aspekty konstytucyjnoprawne, Warszawa 2015.
 • Rymarz F., Jawność i kontrola finansowania działalności statutowej partii (w praktyce Państwowej Komisji Wyborczej), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
 • Saarts T., Persistence and decline of political parties: the case of Estonia, “East European Politics” 2015, Vol. 31, nr 2.
 • Sikk A., From Private Organizations to Democratic Infrastructure: Political Parties and the State in Estonia, [w:] Political Parties and the State in Post-Communist Europe, red. P. Kopecký, Oxon 2008.
 • Sikk A., Kangur R., Estonia: The Increasing Costs and Weak Oversight of Party Finance, [w:] Public Finance and Post-Communist Party Development, red. J. Ikstens, S. D. Roper, Aldershot 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart