Author: Sylwia Stecko
E-mail: Sylwia.204@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Source: Show
Pages: 195-206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.10
PDF: ppk/38/ppk3810.pdf

This article covers the considerations on the issues related to the constitutional right to education in the family. It aims to present the nature and extent of the constitutional rights of parents in the process of raising a child while taking into account the international standards applicable in this area. On the basis of the material gathered it can be reasonably assumed that it is the parents in the first place that should provide conditions necessary for the proper development of the child. The responsibility of the state is only to assist families who are educationally inefficient both in terms of emotional and substantive support. In summary, the purpose of a wide variety of assistance offered by the state is first of all to restore family capabilities to its independent and proper functioning.

Konstytucyjne prawo dziecka do wychowania w rodzinie

Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki związanej z konstytucyjnym prawem do wychowywania w rodzinie. Celem jego jest przedstawienie tematyki konstytucyjnego charakteru i zakresu praw rodziców w procesie wychowywania dziecka z jednoczesnym uwzględnieniem standardów międzynarodowych obowiązujących w tym obszarze. Na podstawie materiału w nim zawartego można zasadnie przypuszczać, że to właśnie rodzice dziecka w pierwszej kolejności powinni zadbać o zabezpieczenie odpowiednich warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka. Obowiązkiem państwa jest jedynie wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo zarówno pod względem emocjonalnym jak i materialno – finansowym. Reasumując celem różnorodnej pomocy oferowanej przez państwo jest przede wszystkim przywrócenie rodzinie możliwości do jej samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania.

REFERENCES:

Literature:

 • Babiuch H., Konstytucyjne prawo rodziców w zakresie wychowania dziecka, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
 • Balcerek M., Prawa dziecka, Warszawa 1986.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2012.
 • Boć J., Komentarz do art. 18 Konstytucji RP, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Borysiak W., Komentarz do art. 18, [w:] Konstytucja RP. T. I, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Grzejdziak A., Prawo do wychowania w rodzinie, [w:] Państwo prawa i prawo karne: księga jubileuszowa prof. Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Ławniczak A., Komentarz do art. 38. Prawo do życia, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Morawska E., Ochrona praw dziecka w świetle art. 72 Konstytucji RP: uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Kwartalnik Prawa Publicznego, 2007, nr 4.
 • Oniszczuk J., Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005.
 • Sarnecki P., Uwagi do art. 48, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Smyczyński T., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, [w:] Konwencja o prawach dziecka, analiza i wykładnia, red. T. Smyczynski, Poznań 1999.
 • Wójcicka P. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie. Wybrane aspekty, [w:] Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, red. E. Karska, Warszawa 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart