Author: Artur Trubalski
E-mail: artur.trubalski@gmail.com
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 225-240
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.13
PDF: ppk/39/ppk3913.pdf

The aim of article is to analyze the possibility of a formal transposition of EU law into the legal system of the Republic of Polish by national regulations. The principle is the transposition of EU law by means of laws. Nevertheless, there is a need to consider the possibility of making the transposition process by other national laws. The only regulation as the executive act remains within the framework of the Poland’s current system, appropriate features. However, the transposition by the regulation remains subsidiary to the transposition by the law.

Rozporządzenie jako potencjalny instrument transpozycji prawa Unii Europejskiej

Artykuł ma na celu analizę formalnej możliwości transpozycji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą rozporządzeń krajowych. Zasadą jest transpozycja prawa Unii Europejskiej za pomocą ustaw. Nie mniej jednak istnieje potrzeba rozważenia możliwości dokonywania procesu transpozycji za pomocą innych aktów prawa krajowego. W obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemie źródeł prawa jedynie rozporządzenie jako akt wykonawczy w stosunku do ustawy wydaje się posiadać odpowiednie cechy. Podkreślenia wymaga, iż ten sposób transpozycji należy postrzegać jako potencjalnie pomocniczy w stosunku do transpozycji dokonywanej w drodze ustawy.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., Rozdział europejski w polskiej Konstytucji – rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym, [w:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013.
 • Bałaban A., Reguły ustrojowe w zakresie form aktów prawnych Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Banaszak B., Balicki R., Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji z 1997 roku – prawo unijne jako stymulator zmian, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.
 • Banaszak B., Jakie zmiany w Konstytucji RP są potrzebne, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białystok 2013.
 • Barcz J., Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2011.
 • Barcz J., Rozdział unijny w Konstytucji RP. Krytyczna analiza projektu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, [w:] Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, red. J. Kuciński, Warszawa 2012.
 • Brzozowski W., Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia (uwagi na tle formułowania upoważnień ustawowych), „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4.
 • Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 • Chorążewska A., Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydencki, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6.
 • Działocha K., Skwara B., Gwarancje wykonawczego charakteru rozporządzeń (aspekt materialny), „Państwo i Prawo” 2007, z. 10.
 • Grzybowski M., Role ustrojowe Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2004, z. 7.
 • Grzybowski M., System rządów (Sejm – Prezydenta – Rada Ministrów), [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
 • Kruk M., System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Lublin 1998.
 • Kuca G., Prezydent Rzeczypospolitej Polskie w systemie podzielonej władzy (zarys problemu), [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2010.
 • Kurcz B., Dyrektywy wspólnoty europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 • Laskowska M., Parlamentarne procedury postępowania z projektami ustaw wykonującymi prawo Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Kraków 2005.
 • Łętowska E., „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
 • Mistygacz M., Konstytucyjny model rozporządzenia, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciągłość i zmiana, red. T. Słomka, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2012.
 • Mojak R., Model prezydentury w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (regulacja konstytucyjna roli ustrojowej Prezydenta RP a praktyka polityczno ustrojowa realizacji modelu ustrojowego prezydentury), [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
 • Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Mojak R., Trubalski A., Rola i zadania Rady Ministrów w procesie transpozycji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013.
 • Mojak R., Trubalski A., Rola ustrojowa i zadania Senatu w procesie integracji RP z Unią Europejską, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, T. XXII.
 • Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002.
 • Półtorak N., Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa unijnego przez państwa członkowskie, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacji, Opracowanie Biura Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013.
 • Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 • Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Szymanek J., „Premierowska” odmiana systemu parlamentarnego, [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Warszawa 2012
 • Trubalski A., Wybrane aspekty implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1.
 • Trzciański J., Wiącek M., W sprawie wprowadzenia do Konstytucji RP instytucji rozporządzenia z mocą ustawy w celu implementacji prawa Unii Europejskiej, [w:] Konstytucja. Rząd. Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014.
 • Wronkowska S., Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
 • Wróbel A., Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Zawidzka A., Prawo pochodne Unii Europejskiej, [w:] Źródła prawa Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2010.
 • Żabicka-Kłopotek M., „Wytyczne” jako element upoważnienia do wydania rozporządzenia (na tle art. 92 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart