Author: Łukasz Buczkowski
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 103-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.03.04
PDF: ppk/43/ppk4304.pdf

The aim of the article is to present some selected proposals for changes within the Polish electoral law, which – despite the fact that they were formulated by the doctrine of constitutional law and international organizations overseeing the correctness of the election process and were raised in the legislative process – in most cases – have not yet been reflected in subsequent amendments to the Electoral Code. The analysis included the proposals reported by the National Electoral Commission regarding the changes in the provisions of the Code relating to the voting lists, the introduction into the Polish legal order of the national institutions the independent election observers, the admissibility of bringing an appeal to the court against the decisions of the National Electoral Commission, and some cyclical demands to abolish the election silence. The assessment of the indicated issues was made in the light of the OSCE’s position, the science of law, the decisions of the Constitutional Court and the proposed amendment bills to the electoral law.

Uwagi w sprawie propozycji zmian Kodeksu wyborczego

Celem artykułu jest prezentacja wybranych propozycji zmian w obrębie polskiego prawa wyborczego, które – większości przypadków – nie znalazły dotychczas odzwierciedlenia w kolejnych nowelizacjach Kodeksu wyborczego. Analizie poddano postulaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące przekształceń przepisów odnoszących się do spisów wyborców, wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji krajowych, niezależnych obserwatorów wyborów, problem dopuszczalności wnoszenia środka odwoławczego do sądu od postanowień Państwowej Komisji Wyborczej oraz zgłaszane cyklicznie postulaty zniesienia ciszy wyborczej. Oceny wskazanych zagadnień dokonano w świetle stanowiska OBWE, nauki prawa, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz zgłaszanych projektów zmian w przepisach prawa wyborczego.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., Cisza wyborcza to fikcja, ale gdy ja złamiesz, słono zapłacisz, „Gazeta Wrocławska” z 7 października 2011 r., http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/459486,ciszawyborcza-to-fikcja-ale-gdy-ja-zlamiesz-slono-zaplacisz,id,t.html (10.02.2018).
 • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Bartoszewicz M., Kilka uwag o ciszy wyborczej, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja- Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
 • Borski M., Granice agitacji wyborczej w kodeksie wyborczym, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja- Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
 • Czaplicki K.W., Art. 319, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warszawa 2014.
 • Dauter B., Art. 218, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warszawa 2014.
 • Frydrych A., Michalak B., Sobczyk M., Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia frekwencji wyborczej, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Rekomendacje. Interpretacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009.
 • Garlicki L., Art. 99, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T.I., red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Jaskiernia J., Kierunki pożądanych zmian polskiego prawa wyborczego w świetle raportów misji obserwacyjnych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja- Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
 • Jaskiernia J., Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako czynnik demokratyzacji procesów wyborczych, [w:] Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, red. A. Jamróz, S. Bożyk, Białystok 2006.
 • Jaworski J.S., Art. 50, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warszawa 2014.
 • Jaworski S.J., Art. 51, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warszawa 2014.
 • Kisielewicz A., Art. 29, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warszawa 2014.
 • Kryszeń G., Ramy czasowe kampanii wyborczej do parlamentu, „Administracja Publiczna” 2006, nr 1.
 • Rakowska A., Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011.
 • Rakowska-Trela A., Długość kampanii wyborczej – znaczenie, obowiązująca regulacja, propozycje de lege ferenda, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
 • Rymarz F., Art. 107, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, A. Kisielewicz, J.S. Jaworski, F. Rymarz, B. Dauter, Warszawa 2014.
 • Spryszak K., Ewolucja międzynarodowego obserwowania wyborów. Nowe wyzwania i rozwiązania, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania– nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014.
 • Spryszak K., Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności człowieka w systemie aksjologicznym OBWE, [w:] Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, red. J. Jaskiernia, Toruń 2012.
 • Spryszak K., Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji standardów prawnych w dziedzinie demokracji, Toruń 2015.
 • Wiszowaty M.M., Instytucja ciszy wyborczej – geneza, regulacja prawna, ratio existendi, „Studia wyborcze” 2012, t. XIV.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart