Author: Maciej Kozłowski
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 77-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.04
PDF: ppk/30/ppk3004.pdf

Szczególnym zainteresowaniem autora jest kwestia obywatelstwa, jako warunku ograniczającego dostęp do służby cywilnej. Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodował związanie Polski normami wspólnotowymi, które z racji zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego mają pozycję uprzywilejowaną w stosunku do norm krajowych. Jednym z fundamentów wewnętrznego unijnego rynku wspólnego jest swoboda przepływu osób. Swoboda ta, na gruncie przepisów doznaje ograniczenia, w stosunku do zatrudnienia w administracji publicznej. Zważyć jednak trzeba, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem w tym przedmiocie, zatrudnienie w administracji publicznej należy rozumieć w sposób wąski tj. wykonywanie władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. W tym zakresie ustawodawca krajowy ma prawo ograniczyć dostęp do zatrudnienia w administracji publicznej wyłącznie do swoich obywateli.

Constitutional requirements of access to civil service in the light of the Polish Constitution of 2nd April 1997

The major interest of the article’s author is the issue of citizenship as a condition limiting access to civil service. Joining the European Union by Poland has resulted in a fact that Poland has been bound by Community regulations, which, because of the principle of primacy of Community law, have a privileged position over national regulations. One of the bedrocks of the internal common market is the free movement of people. The freedom in regulations has been limited with regards to the employment in public administration. However, it must be noted that, according to the well-founded judicature in this area, employment in public administration should be highly defined, that is as execution of public powerand functions aimed at the protection of general interests of the state. In this area, the national legislator has a right to limit the access to employment in public administration to its own citizens only.

REFERENCES:

Literature:

 • Barcz J., Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006.
 • Biernat S., Czy konieczne są zmiany w Konstytucji przed przystąpieniem Polski do UE?, [w:] Czy zmieniać Konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2002.
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003.
 • Boć J., Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Wrocław 2005.
 • Dąbrowski M., Zatrudnianie obcokrajowców – obywateli Unii Europejskiej w polskiej administracji samorządowej, „Państwo i Prawo” 2009, z. 11.
 • Dudzik S., Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego z perspektywy integracji europejskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999.
 • Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 32, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Jabłoński M., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Jagielski J., Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kilka refleksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim), [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Juchniewicz J., Kazimierczuk M., Dostęp do służby cywilnej, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.
 • Kuca G., Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowskiej-
 • Daszkiewicz, M. Mazuryka, Lublin-Warszawa 2010.
 • Łukaszczuk A., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
 • Maciejko W., Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Miaskowska-Daszkiewicz K., Służba publiczna w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie urzędników administracji federalnej, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin-Warszawa 2010.
 • Nowak-Far A., Opinia w sprawie zgodności z prawem Wspólnoty Europejskiej poselskich projektów ustaw: o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druki 552, 553 i 553-A) – opinia przygotowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2006.
 • Sitkowska K., Służba cywilna w nowym ustawodawstwie, Toruń 1998.
 • Składowski K., Prawo dostępu do służby publicznej (art. 60), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 1, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 60, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Stelina J., Artykuł 4 ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.
 • Stróżyńska A., Barzycka-Banaszczyk M., Prawo zatrudnienia, dostęp do zatrudnienia w sektorze publicznym w zakresie stosunków pracy pracowników samorządowych,
  „Samorząd Lokalny Wobec Integracji Europejskiej” 2000, nr 9.
 • Szewczyk H., Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Biuro Analiz Sejmowych, Druki sejmowe Nr 125, 125A,
  595, Wrocław 2008.
 • Śledzińska A.M., Zatrudnienie w służbie cywilnej. Polskie obywatelstwo jako warunek dostępu do służby cywilnej, „Służba Cywilna” 2006, nr 14.
 • Witkowski Z., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] Wolności i prawa polityczne, red. W. Skrzydło, Kraków 2002.
 • Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2001.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart