Author: Łukasz Buczkowski
E-mail: lxb@wp.pl
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 97-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.05
PDF: ppk/30/ppk3005.pdf

Zauważalny wzrost zainteresowania samorządów nawiązywaniem kontaktów z podmiotami zagranicznymi czyni zasadnym przybliżenie prawnych podstaw aktywności międzynarodowej samorządu terytorialnego. W artykule analizie poddane zostały odnośne przepisy Konstytucji RP, samorządowych ustaw ustrojowych, innych właściwych aktów prawa krajowego, prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej.

The legal basis for international activity of local government units

The growing interest in establishing contacts with foreign entities justifies presentation of legal basis for international activity of local government. The article analyses the relevant provisions of the Constitution of Republic of Poland, constitutional local government laws, other relevant national laws, public international law and EU law.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bandarzewski K., Komentarz do art. 84a, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Buczkowski Ł., Żukowski L., Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, Przemyśl-Rzeszów 2014.
 • Bussmann A., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej – przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 10.
 • Chmielnicki P., Dobosz P., Komentarz do art. 7, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Cybulska R., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Cybulska R., Komentarz do art. 75, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Cybulska R., Komentarz do art. 76, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Komentarz do art. 12, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warsza-
  wa 2010.
 • Fuksiewicz A., Łada A.,Wenerski Ł., Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2012.
 • Grosse T.G., Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ocena dotychczasowych efektów i dalszego rozwoju z polskiej perspektywy, „Samorząd Terytorialny”
  2012, nr 4.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
 • Jańczak J., Transgraniczna i zagraniczna współpraca samorządu gminnego z zachodniej Polsce, [w:] Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Warszawa 2009.
 • Kentnowska K., Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Kisała M., Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Kotowski J., Realizacja konstytucyjnego uprawnienia JST do zrzeszania się w świetle art.172 Konstytucji RP i umów międzynarodowych, [w:] J.P. Tarno, Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2005.
 • Kusiak-Winter R., Uwagi o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, t. LIII.
 • Lewkowicz Ł., Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 12.
 • Martysz Cz., Komentarz do art. 12, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 172, [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Moll T., Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Niewiadomski Z., [w:] Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Perkowski M., Główne podstawy prawnomiędzynarodowe aktywności zagranicznej samorządu terytorialnego w Europie, [w:] Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego, red. M. Perkowski, Białystok 2012.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 172, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Skorupska A., Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, [w:] Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, red. A. Skorupska, Warszawa 2005.
 • Sowiński R., Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, „Samorząd Terytorialny” 2002,
  nr 7–8.
 • Strzelecki Z., Współpraca gmin bliźniaczych. Komentarz, [w:] Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, red. A. Skorupska, Warszawa 2005.
 • Szewc T., Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 6.
 • Wlaźlak K., Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart