Author: Agnieszka Marczyńska
E-mail: marczynska.aga@gmail.com
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 133-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.07
PDF: ppk/30/ppk3007.pdf

Artykuł przedstawia ewolucję Parlamentu Europejskiego od początku jego kształtowania się jako instytucji Unii Europejskiej. PE zaczął się tworzyć już w 1949 r. na sku- tek przemian jakie następowały w wyniku powstawania Europejskich Wspólnot. Jego pierwowzorem było Zgromadzenie Konsultacyjne Rady Europy, które zostało powołane w 1949 r. Ponadto, jego początków upatruje się w Traktacie Paryskim z 18 kwietnia 1951 r., na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Status deputowanych do Parlamentu Europejskiego wyznaczony jest mocą postanowień, Decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczącej wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Regulaminem Parlamentu Europejskiego oraz Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian, jakie od początku tworzenia się PE, następowały w ustawodawstwie UE, w odniesieniu do samego PE, oraz jak ustawodawstwo to ukształtowało mandat jego członków. Podstawową tezą przedmiotowego artykułu jest, jak wyglądał proces ewolucji PE na przestrzeni lat, jak zmieniała się jego pozycja w systemie instytucjonalnym UE oraz jak z biegiem lat regulowano kwestię mandatu i statusu jego deputowanych. Artykuł stanowi o ewolucyjnej pozycji ustrojowej PE oraz statusie jego członków. Analiza dotyczy kilku wybranych problemów związanych z kształtowaniem się w ustawodawstwie UE, instytucji wolnego mandatu posła do PE, na przestrzeni lat.

The evolution of the European Parliament as an institution in the legislation of the European Union and the status of its members – selected issues

The article presents the evolution of the mandate of a Member of Parliament from the beginning of its development as an institution of the European Union. PE began to take shape already in 1949 due to the changes that followed as a result of the formation of the European Communities.It is believed that, its benchmark was a Consultation Assembly of the Council of Europe which was brought into being in 1949. Moreover, its beginnings can be associated with Paris Treaty signed on 18 April 1951. Under this treaty the European Union of Coal and Steel was created. European Parliament Deputies` status was assigned by the Decision of Council of the European Union concerning an election of members of the European Parliament in general elections (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities, the Regulations of the European Parliament and the European Parliament decision on the adoption of the status of Members of the European Parliament. The purpose of this article is to show the changes that have since the beginning of the formation of the EP followed in EU legislation, in relation to the EP and how legislation is shaped mandate of its members. The basic thesis of this article is how the process of evolution PE over the years, has changed its position in the EU institutional system, and how over the years, regulated the issue of the mandate and status of its deputies. The article is also of evolutionary political position of the EP and the status of its members. The analysis, applicable to several common problems associated with the evolution of EU legislation, the institution of free mandate of MEP over the years.

REFERENCES:

Literature:

 • Apostoł M., Parlament Europejski, Gliwice 1995.
 • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy do Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 • Czachór Z., System Europejskiej Wspólnoty Politycznej w integrowaniu Europy, Toruń 1994.
 • Dinan D., Ever Closer Union, London 1993.
 • Galster J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Warszawa-Poznań-Toruń 1997.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.
 • Gebethner S., Urbaniak K., Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle prawa wspólnotowego, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 1.
 • Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego,Warszawa 2009.
 • Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006.
 • Grzelak A., Wybory do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, [w:] Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty OIDE” 2004, nr 4.
 • Grzelak W., Wybory do Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 • Jacobs F., Corbett R., Shackleton M., Parlament Europejski, Rzeszow 1996.
 • Karolczak J.M., Informacja prawna dotycząca biernego prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2008.
 • Karpowicz E., Status posła do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2008.
 • Kenig-Witkowska M., Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Klepacki Z.M., Zachodnioeuropejskie zgromadzenia międzyparlamentarne, Warszawa 1967.
 • Kopciuch K., Status prawny posła do PE w świetle prawa poselskiego, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2.
 • Kruk M., Parlament Europejski: traktaty i praktyka, „Biuletyn Informacyjny Kancelarii Sejmu” 1997, nr 31.
 • Kuś A., Zarys prawa instytucyjnego Unii Europejskiej, Lublin 2009.
 • Manzanares H., Le Parmament Europeen, Paris 1964.
 • Marszałek-Kawa J., Parlament Europejski V Kadencji (1999–2004) a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna), Toruń 2004.
 • Ostrihansky R., Parlament Europejski: struktura, zadania, procedury, Warszawa 1995.
 • Popławska E., Zasady rządów przedstawicielskich i formy demokracji pośredniej, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Sarnecki P., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego sprawowania w ustawie o wykonywaniu mandatu, [w:] Status posła, cz. I: Wybór ekspertyz
  prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja w 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199 ze zm.), Warszawa 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart