Author: Katarzyna Orzechowska
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 49-69
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.03
PDF: ppk/23/ppk2303.pdf

The aim of this publication is to discuss issues of finality of judgments of the Constitutional Court. Noticeable date in the history of this matter is year 1997, which is associated with the enactment of the Constitution. From beginning of the constitutional judiciary (since 1982) until the enactment of the Constitution of the Republic of Poland, a view of lack of need for any extra-parliamentary (and even more independent of parliament) forms of the constitutionality of legislation dominated the scene. And it was conditioned by the political system. This meant that the Constitutional Tribunal’s ruling of non-compliance with the provisions of the constitutional laws have been subjected to the control of the legislature. Work towards adoption of the new Constitution began as a result of a major political changes after 1989. Actual beginning of the work is dated on 7 December 1989, when Constitutional Commissions of each of the houses of the Parliament were appointed, and later on the Constitutional Commission of the National Assembly. It was during the work of the Constitutional Commission of the National Assembly when issue of finality of judgments was discussed. In this article I will discuss that discussion and introduce concepts of finality of judgments of the Constitutional Court in the drafts of Constitution, to finally present a model of finality of judgements adopted in the Constitution of 1997.

Ostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w regulacjach obowiązujących przed 1997 r. oraz koncepcje ostateczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i w projektach Konstytucji

Celem publikacji jest omówienie zagadnienia ostateczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dostrzegalną datą w historii tego zagadnienia jest 1997 r., co związane jest z uchwaleniem Konstytucji. W okresie od początku sądownictwa konstytucyjnego (czyli od 1982 r.) aż do uchwalenia Konstytucji RP dominował, uwarunkowany systemem politycznym, pogląd o braku potrzeby ustanowienia wszelkich pozaparlamentarnych (a tym bardziej niezależnych od parlamentu) form kontroli konstytucyjności stanowionego prawa. Skutkowało to tym, że orzeczenia Trybunału o niezgodności ustaw z przepisami konstytucyjnymi poddane zostały kontroli władzy ustawodawczej. W wyniku zasadniczych zmian ustrojowych po 1989 r. rozpoczęły się prace zmierzające do uchwalenia nowej konstytucji. Formalny początek prac datowany jest na dzień 7 grudnia 1989 r., kiedy to powołane zostały do życia Komisje Konstytucyjne każdej z izb Parlamentu, a później Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. To właśnie podczas prac KKZN dyskutowano nad zagadnieniem ostateczności orzeczeń. W pracy omówię właśnie tę dyskusję i przedstawię koncepcje ostateczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w projektach konstytucji, by w końcu przedstawić model ostateczności orzeczeń przyjęty w Konstytucji RP z 1997 r.

REFERENCES:

Literature:

 • Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • Chruściak R., Projekty Konstytucji 1993–1997, część I, Warszawa 1997.
 • Chruściak R., Projekty Konstytucji 1993–1997, część II, Warszawa 1997.
 • Ciemniewski J., Trybunał Konstytucyjny jako przedmiot prac nad konstytucją III Rzeczypospolitej, [w:] Trybunał Konstytucyjny Księga XV-lecia, Warszawa 2001.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Skutki prawne orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niekonstytucyjności aktu normatywnego, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 3.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Trybunał Konstytucyjny w świetle projektów Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1995, z. 2.
 • Garlicki L., Trybunał Konstytucyjny w projekcie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 1996, z. 2.
 • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (1 czerwca–15 września 1995 roku), „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
 • Mazurkiewicz M., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako inspiracja w pracach nad Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 roku, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 • Oniszczuk J., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986–1996. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1998.
 • Skrzypczak T., Wykładnia autentyczna czy nowy rodzaj normy prawnej, [w:] Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim. Księga pamiątkowa ku czci Prof. W. Zakrzewskiego, red. K. Działocha, Kraków 1989.
 • Zakrzewska J., Spór o konstytucję, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart