Author: Agnieszka Bień-Kacała
E-mail: abien@law.umk.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 11-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.01
PDF: ppk/24/ppk2401.pdf

The paper considers the constitutional recognition of security. It includes the basic regulations of the 1997 Constitution. The aim was also to make an initial assessment of the security research results in the doctrine of constitutional law. In conclusion of the article, the need for a new category of security reference was pointed out. The reference does not consist in the state itself, or a citizen, but the Republic of Poland perceived as a common good.

Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza

Artykuł dotyczy konstytucyjnego ujęcia problemu bezpieczeństwa. Wskazano w nim podstawowe regulacje Konstytucji RP z 1997 r. Celem było także dokonanie wstępnej oceny stanu badań nad bezpieczeństwem w doktrynie prawa konstytucyjnego. W podsumowaniu artykułu wskazano potrzebę nowego odniesienia kategorii bezpieczeństwa. Nie jest już nim samo państwo ani sam obywatel, lecz Rzeczpospolita Polska, postrzegana jako dobro wspólne.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, red. R. Jakubczak, J. Marczak, Warszawa 2011.
 • Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Kielce 2012.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006.
 • Eckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl–Rzeszów 2012.
 • Jaraczewski J., Bezpieczeństwo jako wartość chroniona w Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. nauk. S. Biernat, Warszawa 2013.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. I–V, red. L. Garlicki, Warszawa 1999, 2001, 2003, 2005, 2007.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2008.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa 2013.
 • Studia bezpieczeństwa, red. P. D. Williams, Kraków 2012.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wołpiuk W., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
 • Zięba-Załucka H., Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart