Author: Agnieszka Gajda
E-mail: gajda_a@wp.pl
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 29-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.02
PDF: ppk/24/ppk2402.pdf

In this article the author considers surprising legal reasons of administrative decisions on denial of public gatherings. All of them were issued on the ground of public security exception, between 2010 and 2014. Author divided analysed decisions on five basic groups: 1) where denial was issued on the ground of lapse of time prescribed for notification of the gathering, what rendered impossible for the authorities to provide appropriate safety measures; 2) where there was a risk that the gathering will not take a peaceful course; 3) where there was a collision regarding the time, and place with another gathering which was notified earlier; 4) where threat to road traffic safety, and 5) where it constituted an offence penalised under art 90 or 86 of polish code of offence.

Bezpieczeństwo jako przesłanka ograniczenia wolności zgromadzeń w decyzjach o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przyczyn wydania decyzji zakazujących przeprowadzenia zgromadzenia publicznego z uwzględnieniem przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa wydawanych przez prezydentów obecnych i byłych miast wojewódzkich w latach 2010–2014. Dokonano podziału tych decyzji na pięć podstawowych grup, bowiem najczęściej zakaz wydawany był ze względu na: 1) uchybienie terminu do dokonania zgłoszenia zgromadzenia (co uniemożliwiało organom administracji publicznej podjęcie odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia i osobom postronnym); 2) istnienie ryzyka zagrożenia pokojowego przebiegu zgromadzenia; 3) kolizję czasu i miejsca jego przeprowadzenia ze zgłoszonym wcześniej innym zgromadzeniem; 4) zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 5) wypełnienie znamion wykroczenia z art. 90 lub 86 kodeksu wykroczeń.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Blicharz J., Prawo o zgromadzeniach, wybór i wprowadzenie, Warszawa 2013.
 • Bodnar A., Ziółkowski M., Zgromadzenia spontaniczne, „Państwo i Prawo” 2008, z. 5.
 • Czarny P., Naleziński B., Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998.
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.
 • Ławniczak A., Wolność zgromadzeń, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
 • Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2002.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1995.
 • Opracowanie Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego (BBN) na podstawie wniosków SPBN „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 23–24.
 • Piotrowski R., Opinia o zgodności z Konstytucją RP wybranych propozycji zmian w ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach, zawartych w druku sejmowym nr 35, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012.
 • Skotnicki K., Opinia prawna dotycząca konstytucyjność prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023) z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie Kp 1/04 (druk 2023).
 • Skotnicki K., Opinia prawna na temat prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, „Zeszyty Prawnicze BAS”, 2012, nr 2 (34).
 • Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2007.
 • Wróbel A., Wolność zgromadzania się, [w:] M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Witkowski, A. Wróbel, Wolności i prawa polityczne, Zakamycze 2002.
 • Zięba R., Zając J., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski (ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju), Warszawa 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart