Author: Joanna Juchniewicz
E-mail: asia.juchniewicz@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 111-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.06
PDF: ppk/24/ppk2406.pdf

National Security Council is an advisory body to the President of Poland on issues relating to internal and external security of the country. This body is not equipped with any powers of a governing nature, its role is focused on advising the President on matters of national security. The Constitution does not specify who may be a member of the Council, leaving decisions on the composition of RBN to sole discretion of the head of state. The actual role of the National Security Council is determined by the activity of the President, who convenes sessions of that body, and also sets themes for such meetings.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Organ ten nie został wyposażony w jakiekolwiek uprawnienia o władczym charakterze, jego rola koncentruje się na doradzaniu prezydentowi w sprawach związanych z bezpieczeństwem państwa. Konstytucja nie precyzuje, kto może być członkiem Rady, pozostawiając decyzje w przedmiocie składu RBN wyłącznie w gestii głowy państwa. Faktyczna rola Rady Bezpieczeństwa Narodowego determinowana jest aktywnością prezydenta, który zwołuje posiedzenia tego organu, a także określa tematykę spotkań.

REFERENCES:

Literature:

  • Sarnecki P., Komentarz do art. 126 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
  • Fehler W., O pojęciu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 23.
  • Fehler W., Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako konstytucyjny organ państwowy, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciągłość i zmiana, red. T. Słomka, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2012.
  • Sarnecki P., Komentarz do art. 135 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart