Author: Krzysztof Sidorkiewicz
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 107-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.05
PDF: ppk/25/ppk2505.pdf

The article deals with the issues of the elections to the European Parliament (EP) in Lithuania, which took place in may 2014 year. Author’s research interest is the Polish minority in Lithuania, the largest ethnic group after the Lithuanians in the country. For many years, the representatives of the Polish minority were actively involved in different types of elections. At first by the Union of Poles in Lithuania (ZPL), and then by the Electoral Action of Poles in Lithuania (AWPL). The aim of the paper was to analyze the results of elections in Lithuania, with particular focus on the Vilnius region and AWPL participation. The main research material were the results of the elections presented by the Main Election Commission in Lithuania as well as documents related to the topic.

Wybory do Parlamentu Europejskiego na Litwie w 2014 roku – udział mniejszości polskiej

Artykuł dotyczy problematyki wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE) na Litwie, które odbyły się w maju 2014 r. Zainteresowaniem badawczym autora jest mniejszość polska na Litwie, największa grupa narodowościowa po Litwinach w tym kraju. Od wielu lat przedstawiciele mniejszości polskiej aktywnie uczestniczyli w różnych rodzajach wyborów, początkowo poprzez Związek Polaków na Litwie (ZPL), a następnie przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie (AWPL). Celem artykułu była analiza wyników wyborów do PE na Litwie ze szczególnym uwzględnieniem Wileńszczyzny i AWPL. Głównym materiałem badawczym były wyniki wyborów przedstawione przez Główną Komisję Wyborczą na Litwie oraz dokumenty związane z tematem.

REFERENCES:

Literature:

 • Arnold R., Barcz J., Michałowska-Gorywoda K., Tschäpe Ph., Parlament Europejski oraz parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej, Warszawa 2005.
 • Bachrynowski Sz., Ujednolicenie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 3.
 • Bobryk A., Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989–2013, Siedlce 2013.
 • Czachór Z., Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej, „Sprawy międzynarodowe” 2010, nr 2.
 • Hoffmann T., Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Łódź 2009.
 • Jacobs F., Corbett R., Shackleton M., Parlament Europejski, Rzeszów 1996.
 • Kirzyński R., Parlament Europejski od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony. Rys historyczno-instytucjonalny, Warszawa 2012.
 • Kranz J., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej?, „Sprawy międzynarodowe” 2012, nr 3.
 • Kruk-Jarosz M., Uwagi o wybranych zagadnieniach parlamentu Europejskiego (tezy), [w:] Parlament Europejski i parlamenty narodowe, red. B. Banaszk, Wrocław 2004.
 • Marszałek-Kawa J., Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, Toruń 2003.
 • Marszałek-Kawa J., Parlament Europejski V kadencji (1999–2004) a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna), Toruń 2005.
 • Moszczyński J., Parlament Europejski i jego rola w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Parlament Europejski i jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. J. A. Haber, Poznań–Chorzów 2008.
 • Podstawy prawne Unii Europejskiej. Traktat z Lizbony. Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane) wraz z protokołami i deklaracjami. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy dotyczące członkowstwa Polski w UE, wprowadzenie, wybór i opracowanie J. Barcz, Warszawa 2010.
 • Sidorkiewicz K., Działalność i postulaty programowe Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w kampanii wyborczej w 2012 roku, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, red. A. Czwołk, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor, Toruń 2013.
 • Sozański J., Wprowadzenie do Traktatu Lizbońskiego, [w:] Traktat Lizboński. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Protokoły i deklaracje do TFUE. Karta Praw Podstawowych (z Wyjaśnieniami). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, J. Sozański (wprowadzenie), Warszawa–Poznań 2010.
 • Starmach K., Traktat z Lizbony jako próba zmniejszenia deficytu demokracji oraz przybliżenia Unii Europejskiej jej obywatelom, [w:] Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane, red. J. W. Tkaczyński, Kraków 2013.
 • Tosiek P., Wicha M., Parlament Europejski. Prawo i polityka, Lublin 2007.
 • Tosiek P., Parlament Europejski. Studium prawno-politologiczne, Lublin 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart