Author: Agnieszka Bień-Kacała
E-mail: abien@law.umk.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 15-29
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.01
PDF: ppk/31/ppk3101.pdf

W artykule podkreślono istotne i wielowymiarowe znaczenie zasady ustawowej regulacji władzy sądowniczej. Z jednej strony mamy do czynienia z ważnym elementem prawa do sądu. Zasada ta stanowi gwarancję niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziów. Z drugiej strony łączy ona judykatywę z wolą Narodu formułowaną w drodze wyborów i odzwierciedlaną w organach skupiających przedstawicieli Narodu. Nie mniej jednak ostatnie wydarzenia i stan niepewności wokół Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że ustawa regulująca pozycję organów władzy sądowniczej powinna odpowiadać pod względem materialnym i formalnym warunkom określonym w Konstytucji zatwierdzonej przez suwerena w referendum.

Constitutional basis of the right to a fair trial (principle of statutory regulation of the judiciary)

The article emphasizes the importance of multidimensional character of principle of statutory regulation of the judiciary. The principle is recognized as an important element of the right to a fair trial. It guarantees judicial independence. The principle bindful filling of the judiciary power with the will of the Nation. However recent political crisis connected with the Constitutional Court indicates that the statutes regulating the position of the judiciary should correspond with the substantive and formal constitu- tional requirements.

REFERENCES:

Literature:

 • Bałaban A., Krajowa Rada Sądownictwa – regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy sądowniczej, [w:] Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.
 • Bałaban A., Prawna pozycja władzy sadowniczej w III RP (ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego), [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 • Bień-Kacała A., Zasada ustawowej regulacji władzy sądowniczej jako gwarancja niezależności sądów, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, red. J. Jaskiernia, Toruń 2011
 • Garlicki L., Artykuł 176, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Garlicki L., Artykuł 178, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Jaskiernia J., Problem legitymizacji władzy sądowniczej w ustroju politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010.
 • Naleziński B., Organy władzy sądowniczej, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.
 • Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Rączka M., Ustrój sądownictwa, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń
  2013.
 • Serowaniec M., Sądownictwo, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2014.
 • Stępień-Załucka B., Prawo do sądu, [w:] System ochrony praw człowieka w RP, red. H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2015.
 • Szmulik B., Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 • Tuleja P., Konstytucyjne kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa, [w:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart