Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Joanna Juchniewicz
E-mail: asia.juchniewicz@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 31-46
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.02
PDF: ppk/31/ppk3102.pdf

Konstytucja w art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 statuuje prawo do sądu rozumiane jako prawo dostępu do sądu, tj. prawo do uruchomienia postępowania przed sądem, prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności, prawo do wyroku sądowego, tj. prawo uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd w rozsądnym terminie oraz zakaz zamykania drogi sądowej służącej dochodzeniu konstytucyjnych praw i wolności. Prawo do sądu nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, przy zastosowaniu reguł określonych w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej (ograniczenie musi być wprowadzone ustawą jeżeli jest w demokratycznym państwie prawnym konieczne da ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej, i nie może naruszać istoty prawa i wolności).

The limits of legislator’s leeway in regulation of the constitutional right to a fair trial

In Article 45 section 1 and Article 77 section 2 of the Constitution enacts the right to co- urt understood as the right of access to a court, i.e. the right to initiate proceedings before a court, the right to frame a judicial procedure in accordance with the requirements of fairness and transparency, the right to a ruling by independent and impartial court, i.e. the right to obtain a binding resolution of the case by the court within a reasonable period of time and prohibition of disabling legal means serving the pursuit of constitutional rights and freedoms. The right to a fair trial is not absolute and may be restricted by using the rules set out in Article 31 section 3 of the Constitution (restriction can be introduced by statue only when it is justified in democratic state of law it is necessary to secure protection, public order, protection of the environment, health, public morality, and must not violate the essence of the rights and freedoms).

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
  • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1999, z. 11–12.
  • Kubiak A., Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.
  • Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 10.
  • Garlicki L., Artykuł 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
  • Sarnecki P., Artykuł 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
  • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
  • Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
  • Zakolska J., Zasady proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart