Author: Wojciech Szydło
E-mail: wojciech.szydlo@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 163-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.07
PDF: ppk/31/ppk3107.pdf

W artykule omówione zostały ograniczenia de lege lata w zakresie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa konkurencji i konsumentów. Dokonano oceny konstytucyjności rozwiązań przyjętych przez polskiego ustawodawcę oraz uwypuklono konstytucyjnie zakreślone granice prawa do sądu w omawianej kategorii spraw. Autor podjął refleksję nad istniejącym obecnie system sądowej kontroli, zastanawiając się, czy nie jest on przypadkiem w pewnych jego elementach dysfunkcjonalny oraz w jaki sposób można by go ewentualnie zastąpić czy też substytuować innym systemem ochrony praw przedsiębiorców, przede wszystkim zaś ochrony praw proceduralnych, który byłby zgodny z obecnie obowiązującą Konstytucją RP, czy dosłowniej z konstytucyjnie określonym prawem do sądu.

Constitutionality of limitations on right to a fair trial in cases concerning protection of competition and consumers

The article discusses de lege lata limitations regarding the constitutionally protected right to fair trial, with particular attention to matters regarding competition and consumer protection. An assessment is performed of the constitutionality of solutions adopted by the Polish legislator, and the constitutionally defined contours of the right to court in that category of cases is elaborated. The author reflects on the existing system of judicial review, considering whether it is not dysfunctional in some of its aspects, and how it could be replaced by another system for protecting the rights of enterprises; primarily these divagations address protection of procedural rights in a manner compliant with the Constitution of Poland, more specifically the right to court.

REFERENCES:

Literature:

 • Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Nieczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003.
 • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011.
 • Błaszczak Ł, [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2009.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
 • Hauser R., Skoczylas A., [w:] K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowanie administracyjne, sądowo administracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2013.
 • Jasińska K., Kontrola administracji sprawowana przez sądy administracyjne i sądy powszechne (kilka uwag na przykładzie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu ochrony konkurencji), [w:] Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, red. A. Kisielewicz, J.P. Tarno, Warszawa 2013.
 • Kabat A., Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa kontrola, L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.
 • Sawczyn W., Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego. Sądowa kontrola administracji publicznej, t. 10, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.
 • Skoczny T., Sachajko M., Janusz R., Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 3.
 • Suwaj R., Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009.
 • Szydło M., Błaszczak Ł., Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 7–8.
 • Szydło M., Judycjalizacja polityk publicznych w Unii Europejskiej na przykładzie prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej, [w:] Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji, red. M.A. Maliska, K. Complak, Wrocław 2015.
 • Szydło M., Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: W kierunku rewizji obecnego paradygmatu, [w:] Prawo Konkurencji 25 lat, Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, red. T. Skoczny, Warszawa 2016
 • Szydło M., Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych, Warszawa 2013.
 • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Principles underlying independence of national data protection authorities: Commission v. Austria, Common Market Law Review 2013, vol. 50.
 • Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Pojęcia: „prawo do sądu”, i jego realizacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „sądowa kontrola administracji”, „kontrola sądowoadministracyjna”, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T, Woś, Warszawa 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart