Author: Paweł Winiarski
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 163-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.08
PDF: ppk/25/ppk2508.pdf

The purpose of this publication was to present the issues of the efficiency of judicial proceeding as a part of the constitutional law to the court. Considerations begin from the presentation of how the doctrine of Polish law generally understand directive of the fast procedure. Next part of the text is a discussion of the regulations contained in international law, with particular regard to the European Convention on Human Rights, which formed the basis of the provisions enshrined in Art. 45 ust. 1 of the Constitution of the Republic of Poland which contains the rule of law to the court. Then was presented the convergence of positions as to the interpretation of the provisions and their correct application by the authorities of the European Convention on Human Rights and the Constitutional Court.

Konstytucyjna dyrektywa postępowania bez nieuzasadnionej zwłoki jako element zasady prawa do sądu w postępowaniu karnym

Celem danej pracy jest przedstawienie problematyki sprawności postępowania sądowego jako elementu konstytucyjnego prawa do sądu. Rozważania rozpoczyna przedstawienie poglądów doktryny polskiego prawa na temat ogólnie pojmowanej dyrektywy szybkiego postępowania. Dalszą część tekstu zajmuje omówienie regulacji zawartych w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej konwencji praw człowieka, której zapisy legły u podstaw zapisanej w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady prawa do sądu. Przedstawiona została zbieżność stanowisk co do interpretacji omawianych przepisów oraz ich prawidłowe zastosowanie przez organy Europejskiej konwencji praw człowieka i Trybunał Konstytucyjny.

REFERENCES:

Literature:

 • Borucka-Arctowa M., Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Zakrzewskiej, red. J. Trzcinski, A. Jankiewicz, Warszawa 1996.
 • Buchała K., Waltoś S., Zasady prawa i procesu karnego, Warszawa 1975.
 • Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1973.
 • Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.
 • Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna. T. I, Toruń 1985.
 • Gostyński Z., Zasada szybkości w nowym Kodeksie postępowania karnego, [w:] Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998. 
 • Gościniak-Koc M., Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie na przykładzie Sikorska przeciwko Polsce, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012.
 • Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1998.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1973.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.
 • Hofmański P., Konwencja Europejska a Prawo Karne, Toruń 1995.
 • Kaczmarczyk K., [w:] System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, red. H. Zięba-Załucka, Warszawa 2007.
 • Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1972.
 • Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków–Lublin 1996.
 • Koncewicz T., Prawo do rzetelnego postępowania w europejskiej przestrzeni prawnej. Jaka procedura? Jakie prawo?, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” 2013, R. 58, nr 11–12.
 • Kubiak A., Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.
 • Kulesza C., Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków 2005.
 • Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, T. I, Warszawa 1986.
 • Marszał K., Prawo karne procesowe, Warszawa 1998.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976.
 • Nowicki M. A., Wokół Konwencji europejskiej, Warszawa 1992.
 • Pagiela A., Zasada „fair trial” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2003, Rok LXV, z. 2.
 • Pilipiec S., Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2003/2004, Vol. 50/51, Sectio G.
 • Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2003.
 • Postępowanie karne. Część ogólna, red. J. Skorupka, Warszawa 2012.
 • Prawo karne procesowe – część ogólna, red. J. Grajewski, Warszawa 2009.
 • Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008.
 • Redelbach A., Natura praw człowieka, Toruń 2001.
 • Sadzik E., Zgryzek K., Hofmański P., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. I, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Trzaskowski R., Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? – uwagi na marginesie art. 77 ust. 2 Konstytucji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.
 • Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • Wrońska I., Polska przed Europejskim Trybunałem Praw człowieka w latach 2000–2010 – analiza statystyczna, prawna i faktyczna, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012.
 • Wykład prawa karnego procesowego, red. P Kruszyński, Białystok 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart