Author: Jakub Robel
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 135-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.04.07
PDF: ppk/26/ppk2607.pdf

One of the important dimensions of the evaluation of society existence is energy security. Providing the right framework for the electricity sector is the basis for the operation of this type of security in its economic dimension, and so this issue can be seen as one of the top priorities of energy policies. This raises the need for an appropriate legal framework to enable proper interaction of administration bodies responsible for the overall relations, both inside and outside the state. Associated with this is also the issue of the appropriate rank of the fundamental – constitutional – norms. The Polish example of a system of constitutional law shows that, despite the lack of a reference to this issue in the Constitution, by means of interpretation of “sustainable development” (art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland) one can find the relevant legislation, allowing the chief state authorities to carry out the activity in relation to the issue of “energy security”.

Złożoność pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” i jego podstawy w Konstytucji RP

Jedną z istotnych przesłanek rozwoju egzystencji ludzkiej jest bezpieczeństwo energetyczne. Biorąc pod uwagę znaczenie sektora elektrycznego jako podstawy operacji w sektorze ekonomicznym, zagadnienie to musi być traktowane priorytetowo w sferze polityki energetycznej. Rodzi to potrzebę zbudowania właściwej infrastruktury prawnej, która umożliwi odpowiednią interakcję organów administracyjnych w tym obszarze, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Związane z tym jest zagadnienie nadania odpowiedniej rangi fundamentalnym normom ustawy zasadniczej. Polska Konstytucja jest przykładem tego, że aczkolwiek brak w niej bezpośredniego odniesienia do „bezpieczeństwa energetycznego”, to jednak drogą interpretacji norm konstytucyjnych, dotyczących zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP), a także ustawodawstwa, można zbudować schemat konstytucyjny odpowiedzialności organów państwowych w zakresie zapewnienia „bezpieczeństwa energetycznego”.

REFERENCES:

Literature:

 • Bałaban A., Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.
 • Bukowski Z., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w działalności administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.
 • Bukowski Z., Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju w  prawie ochrony środowiska, Piła 2002.
 • Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
 • Complak K., Nota do art. 5, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Czerpak P., Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Gącik, Warszawa 2006.
 • Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008.
 • Dziedzic Z., Państwowe monopole czy w pełni liberalny rynek energii – co bardziej sprzyja bezpieczeństwu energetycznemu?, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 2.
 • Habuda L., Nie rozwój zrównoważony, lecz rozważne korzystanie ze środowiska w kierunku nowego ekologicznego paradygmatu, „Ochrona Środowiska” 2006, nr 4.
 • Jabłoński M, Prawne przesłanki zrównoważonego rozwoju, „Prawo i Środowisko” 2010, nr 2.
 • Jaraczewski K., Bezpieczeństwo państwa jako wartość chroniona w Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013.
 • Jaskiernia J., Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. J. Symonides, Warszawa 2010.
 • Jaskiernia J., Konstrukcja kompetencyjna organów władzy wykonawczej w obszarze bezpieczeństwa państwa a propozycje zmian polskiej ustawy zasadniczej, „Bezpieczeństwo i Ochrona” 2008, nr 1–2.
 • Jaskiernia J., Rozwój europejskiej polityki ekologicznej w świetle prac Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, [w:] Księga jubileuszowa Prof. Marka Mazurkiewicza, Wrocław 2001, s. 351.
 • Jaskiernia J., Współdziałanie Prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej, „Państwo i Prawo” 2010, z. 6.
 • Kaźmierczak T., Bezpieczeństwo energetyczne – implikacje uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego (zarys problemu), Warszawa 2008.
 • Kielin-Maziarz J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej, Lublin 2013.
 • Kolendo M., Identyfikacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w europejskim prawie wspólnotowym, „Prawo i Środowisko” 2004, nr 3.
 • Konaszczuk W., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, red. E. Dynia, Rzeszów 2009.
 • Kowalski G., Zrównoważony rozwój jako naczelna zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej, „Prawo i Środowisko” 2010, nr 1.
 • Krzywoń A., Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, z. 8.
 • Leszczyński T.Z., Nowakowski S., Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Nowak B., Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy, [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. T. 2, Bezpieczeństwo, red. W. Sokolewicz, Warszawa 2010.
 • Paczuski R., Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku, przy respektowaniu zasady ustrojowej zrównoważonego rozwoju, [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2011.
 • Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.
 • Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, red. W. Bednarek, S. Pikulski, Olsztyn 2000.
 • Piontek F., Podstawowe zapisy konstytucyjne RP w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekologii” 2009, nr 5.
 • Przybojewski J., Konstytucyjne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 2005.
 • Pyć D., Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych, [w:] Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, red. A. Szmyt, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 31.
 • Pyć D., Prawo zrównoważonego rozwoju, Gdańsk 2006.
 • Raczyńska W., Wybrane problemy, pojęcia i sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju, „Prawo i Środowisko” 2014, nr 1.
 • Resztak I., Buen vivir (dobre życie) jako propozycja zrównoważonego rozwoju, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, nr 14.
 • Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 3.
 • Równy K., Rio+20 dla wdrażania zrównoważonego rozwoju a prawo ochrony środowiska i jego nauka w Polsce, [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku, red. Z. Galicki, A. Gubrynowicz, Warszawa 2013.
 • Rychlik J., Ochrona środowiska, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce (Studium politologiczne okresu transformacji), Warszawa 2002.
 • Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa: sens i niepowodzenie politycznego symbolu, Warszawa 2008.
 • Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., The Principle of Sustainable Development in the Light of the Polish Constitution and General Principles of Administrative Law, „Archivum Iuridicum Cracoviense” 2002/2003, nr 35/36.
 • Sokołowski M.M., Konstytucyjne podstawy państwowego bezpieczeństwa energetycznego – analiza porównawcza uregulowań polskich i międzynarodowych, [w:] Konstytucja RP a  stosunki międzynarodowe. Materiały konferencyjne (Kraków, 11– –13.03.2011 r.), red. E. Grzęda, Ł. Zbąszyński, Kraków 2011.
 • Szyjko C., Klimat dla klimatu. Polskie samorządy terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 • Wołpiuk W., O konstytucyjnym zadaniu państwa w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, „Prakseologia” 2004, nr 144.
 • Woźniak M., Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2006, t. 3.
 • Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10.
 • Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, red. E. Sobczak, Warszawa 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart