Author: Paweł Sadowski
E-mail: pawel.sadowski@umcs.lublin.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 69-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.04
PDF: ppk/27/ppk2704.pdf

Before several years followed in Poland the rebirth of the territorial autonomy. From the time of the beginning the part and task of the local government systematically increase and the range of his assignments is constantly extended. From this even if the point of view constitutional guarantees of the protection of citizen’s rights in relations with structures of the territorial government and the inspection of his kelter are an interested investigative theme. From the point of view of the mechanisms of the inspection of the administrative activity of the local government and constitutional guarantees of the protection and the realization of the rule of the self-government on the first plan is shooting ahead jurisdiction activity of municipal revocatory governing bodies – organs about the character of hybrid, performing functions inspections of instance about the administrative character, though with typical competences for the organ of the administration of justice whose simultaneously the character did not become brightly explicit. Therefore the problem of the qualification of their character, the structure and the function in the system of the authority, and all the more the qualification of the constitutional part is interested and demands the reflection – all the more de lege ferenda, especially from the perspective need their constitutional regulation. The article is an attempt of the performance of the idea of the activity of municipal revocatory governing bodies and their further development.

Działalność orzecznicza samorządowych kolegiów odwoławczych a dwuinstancyjne postępowanie sądowo-administracyjne. Rozważania nad racją bytu samorządowych kolegiów odwoławczych

Przed kilkudziesięciu laty nastąpiło w Polsce odrodzenie samorządu terytorialnego. Od czasu powstania rola i zadania samorządu terytorialnego systematycznie zwiększają się, a zakres jego zadań jest stale poszerzany. Z tego chociażby punktu widzenia konstytucyjne gwarancje funkcjonowania ochrony praw obywatela w relacjach ze strukturami samorządu terytorialnego oraz kontrola jego funkcjonowania są ciekawym tematem badawczym. Z punktu widzenia mechanizmów kontroli działalności decyzyjnej samorządu terytorialnego i konstytucyjnych gwarancji ochrony oraz realizacji zasady samorządności na plan pierwszy wysuwa się funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych – organów o charakterze hybrydowym, pełniących funkcje kontroli instancyjnej o charakterze administracyjnym, choć z kompetencjami typowymi dla organu wymiaru sprawiedliwości, których charakter nie został jasno sprecyzowany. Problem określenia ich charakteru, struktury oraz funkcji w systemie władzy, a tym bardziej określenie konstytucyjnej roli, jest ciekawy i wymaga refleksji – tym bardziej de lege ferenda, zwłaszcza z perspektywy potrzeby ich konstytucjonalizacji. Artykuł jest próbą przedstawienia koncepcji funkcjonowania kolegiów oraz ich dalszego rozwoju.

REFERENCES:

Literature:

 • Bąkiewicz M., Samorządowe kolegia odwoławcze. Ewolucja, stan obecny i perspektywy instytucji, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 9.
 • Borkowski J., Perspektywa trwania samorządowych kolegiów odwoławczych, [w:] Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kra ków 2011.
 • Chróścielewski W., Kmieciak Z., Niezależny organ kontroli w postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 11.
 • Codification of Administrative Procedure, red. J.B. Auby, Bruksela 2014.
 • Dąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie prokonstytucyjnym, [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.
 • Dudek D., Konstytucyjne uwarunkowania samorządowych kolegiów odwoławczych, [w:] Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Smoleń, W. Taras, Lublin 2010.
 • Goleniowska-Gałgan J., Geneza samorządowych kolegiów odwoławczych, „Casus” 2010, nr 56.
 • Janowicz Z., Nowe prawo procesowe w sferze administracji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, nr 1.
 • Jasundowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.
 • Kijowski D., Samorządowe kolegia odwoławcze po 25 latach, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3.
 • Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 • Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze w układzie administracyjnego toku instancji, „Państwo i Prawo” 2013, z. 3.
 • Korzeniowska A., Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Kraków 2002.
 • Martysz C., Matan A., Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2005.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji europejskiej, Warszawa 1992.
 • Sarnecki P., Samorządowe Kolegia Odwoławcze w świetle Konstytucji RP, [w:] Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kraków 2011.
 • Schwarze J., European Administrative Law, Londyn 2010.
 • Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007.
 • Sieniawska K., Być pierwszą instancją, „Casus” 1997, nr 5.
 • Skrzydło-Niżnik I., Wypowiedź w dyskusji, „Casus” 1996, nr 1.
 • Stępień J., Samorząd a państwo, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2.
 • Szwarczyk M., Quasi-sądowe organy orzekające, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Taras W., Samorządowe kolegia odwoławcze – zagadnienia ustrojowe, [w:] Państwo, ustrój, samo rząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart