Author: Marcin Dąbrowski
E-mail: m_dabrowski@wp.eu
Institution: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 87-109
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.05
PDF: ppk/27/ppk2705.pdf

The article regards to legal status of a starost of a county (poviat). There are doubts if this entity is an organ of public authority. According to statutory regulations the starost is a member (chairman) of The Board of Poviat – an executive organ of a poviat. Legal provisions don’t provide that a stoarost is an organ of self – government neither is this subject an organ of government administration. A starost performs self-government functions (obligations) as well as functions of government administration. The Polish Constitution generally separates local administration from government administration. The principle of decentralization provides that local government and its authorities are independent of organs of government administration. In practice the statost executes tasks of local and government administration. Because of this – this entity is treated as one of organs of government administration. The author of the article claims that this solution violates the Constitutional provisions. This legal act guarantees the independence of local – government and its authorities.

Pozycja prawna starosty powiatowego, czyli ustawowe mydło i powidło

Artykuł dotyczy pozycji prawnej starosty powiatowego. W praktyce istnieją wątpliwości, czy w ogóle podmiot ten jest organem władzy publicznej. Z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym wynika, iż jest on członkiem zarządu powiatu – organu wykonawczego tej jednostki samorządowej. Z przepisów prawnych nie wynika wprost, iż starosta jest organem samorządowym ani rządowym. Analiza kompetencji starosty prowadzi do wniosku, że wykonuje on zadania zarówno samorządowe, jak i rządowe. Polska Konstytucja wyraźnie oddziela te dwie strefy funkcjonowania administracji publicznej. Zgodnie z zasadą decentralizacji władzy publicznej samorząd terytorialny i jego organy są niezależne od organów administracji rządowej podległej Radzie Ministrów. W praktyce starosta wykonujący zadania administracji centralnej nie jest traktowany jako organ samorządu terytorialnego, tylko jako organ administracji rządowej. W ocenie autora rozwiązanie to jest sprzeczne z przepisami Konstytucji, albowiem gwarantuje ona samorządowi terytorialnemu niezależność i samodzielność.

REFERENCES:

Literature:

 • Bandarzewski K., Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P Chmielnicki, Warszawa 2005.
 • Boć J., Powiat a reszta, [w:] Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, red. J. Boć, Warszawa, Kolonia 2001.
 • Bukowski Z., Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.
 • Chmaj M., [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2003. 
 • Czarnow S., Zespolenie służb, inspekcji i straży powiatowych w kontekście zadań powiatu, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3.
 • Dąbek D., Komentarz do art. 8 ustawy o samorządzie powiatowym, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, red. P Chmielnicki, Warszawa 2005.
 • Dolnicki S., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 • Gajewska A.T., Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw, Warszawa 2002, tekst dostępny na stronie: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-916.pdf.
 • Gilowska Z., Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis J., Stec M., Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, red. J. Szlachta, J. Zaleski, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 1–2.
 • Gurdek M., Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2012.
 • Hadrowicz E., Reprezentacja powiatu – czyżby instytucja wymagająca zmian?, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 10.
 • Jagoda J., Powiatowa (miejska) administracja zespolona, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut, 12–14 czerwca 2008 r., red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009.
 • Kisiel W., Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego, [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006.
 • Koc K., Powiat. Przestrzeń władzy publicznej, Toruń 2013.
 • Lewandowski K., Wituska E., Dychotomia aktywności starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW” 2012, nr 2.
 • Martysz C., Pozycja prawna monokratycznych organów samorządu terytorialnego, [w:] Problemy prawne działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002.
 • Mączyński M., Starosta a powiatowa administracja zespolona II i III RP (w okresie międzywojennym i współcześnie), [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut, 12–14 czerwca 2008 r., red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009.
 • Niemczuk P., Rządowe funkcje powiatu, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2009, nr 1.
 • Niemczuk P., Pozycja ustrojowo-prawna starosty, „Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka” 2011, nr 1.
 • Sienkiewicz M.W., Samorząd Powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja, Lublin 2011.
 • Skrzydo-Niżnik I., Model samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego, Kraków 2007.
 • Słobodzian B., Niedokończona reforma? Poszukiwanie nowych rozwiązań modelu samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Toruń 2011.
 • Strus D., Powiat jako szczebel pośredni w systemie administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie” 2009, nr 82.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart