Author: Łukasz Buczkowski
E-mail: lxb@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 111-129
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.06
PDF: ppk/27/ppk2706.pdf

Act of 7 November 2008 on European grouping of territorial cooperation constitutes an act implementing to Polish legislation provisions of Regulation EC No 1082/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006, enabling the creation of European groupings of territorial cooperation as organizations serving to promote and facilitate cooperation between entities from different countries. The drafted amendment to the law, forced by changes in the European Union legislation brings forth, in relation to particular provisions, certain comments requiring broader discussion. The article specifically addresses the scope of the anticipated transformation, indicating the concerns in relation to their present form. Essential meaning was assigned to necessity to enlarge the circle of potential members of the European grouping of territorial cooperation, including statutory definitions adopted by the promotor, the form of consent to the participation of Polish entities in the grouping, the consequences of changes in the directory of data subject to EGTC registration led by the minister of foreign affairs, the procedure for reporting changes to the Convention of groupings and issues of control over the management of public funds by the EGTC. In conclusion, the finding was formulated that the current form of assumptions of project of amendments to the Act of 2008., may provoke accusations of inconsistency of the part of its legislation with European Union law.

Uwagi w sprawie założeń rządowego projektu zmian w ustawie o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej stanowi akt wdrażający do polskiego prawa postanowienia Rozporządzenia WE nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., umożliwiającego tworzenie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej jako organizacji służących wspieraniu i ułatwianiu współpracy pomiędzy podmiotami z różnych państw. Projektowana nowelizacja ustawy, wymuszona zmianami w prawie Unii Europejskiej, nasuwa w odniesieniu do poszczególnych przepisów szereg uwag, wymagających szerszej dyskusji. W artykule szczegółowo poruszono zakres zakładanych przekształceń, wskazując jednocześnie wątpliwości w stosunku do ich obecnego kształtu. Zasadnicze znaczenie przypisano koniecznemu rozszerzeniu kręgu potencjalnych członków europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, w tym przyjętych przez projektodawcę definicji ustawowych, formie wyrażania zgody na uczestnictwo polskich podmiotów w ugrupowaniu, konsekwencjom zmian w katalogu danych podlegających wpisowi do rejestru EUWT prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych, procedurze zgłaszania zmian w konwencji ugrupowania oraz problematyce kontroli nad zarządzaniem środkami publicznymi przez EUWT. W konkluzji sformułowano wniosek, iż aktualna forma założeń projektu zmian w ustawie z 2008 r. prowokować może zarzuty o niezgodności części jej przepisów z prawem Unii Europejskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Bandarzewski K., Uwagi do art. 84a u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Buczkowski Ł., Żukowski L., Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, Przemyśl–Rzeszów 2014.
 • Bussmann A., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT): wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 do polskiego porządku prawnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 5.
 • Bussmann A., Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) – przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej?, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 10.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa 2010.
 • Grosse T.G., Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ocena dotychczasowych efektów i dalszego rozwoju z polskiej perspektywy, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 4.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
 • Kentnowska K., Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Lechwar M., Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M.G. Woźniak, Rzeszów 2008.
 • Lewkowicz Ł., Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 12.
 • Nitschke B., Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, http://lubuskie.pl/uploads/pliki/wspolpraca_zagraniczna/B%20Nitschke%20%20Podstawy%20i%20formy%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20mi%C4%99dzynarodowej%20jst%20(2).pdf.
 • Skorupska A., Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, [w:] Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, red. A. Skorupska, Warszawa 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart