Author: Jarosław Sułkowski
E-mail: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 275-297
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.12
PDF: ppk/31/ppk3112.pdf

Prawo do sądu, określane także jako „prawo-gwiazda” (derecho-estrella), traktowane jest jako podstawowa i niezmienialna gwarancja praw człowieka. Uregulowane zostało w Konstytucji Hiszpanii dość szczegółowo i ujmowane jest jako zbiór gwarancji prawnych. Gwarancje te – od samego początku funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego – zostały odniesione do każdej fazy i rodzaju postępowania sądowego. Dzięki szybkiemu zuniwersalizowaniu tego prawa i odniesieniu go do – innych niż prawo karne – dziedzin prawa art. 24 Konstytucji zyskał miano prawa-„gwiazdy” (derecho-estrella) i znajduje się w centrum uwagi nie tylko doktryny prawa konstytucyjnego procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego, ale także procesowego prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Jednak największe znaczenie dla zrozumienia hiszpańskiego spojrzenia na prawo do sądu ma uświadomienie sobie, że art. 24 Konstytucji przez ponad dwie dekady był przedmiotem niezwykle dynamicznej wykładni Trybunału Konstytucyjnego, którego orzecznictwo dotyczące prawa do sądu obejmuje kilkadziesiąt tysięcy orzeczeń.

Right to obtain the effective protection of the Judges and the Courts in the exercise of individual legitimate rights and interests – considerations about Art. 24 of Spanish Constitution

The right to the fair trial, also called in Spain as a “right-star” (derecho-estrella), is regarded as a basic and unalterable guarantee of human rights. It was regulated in detail in the Spanish Constitution, and is recognized as a set of legal guarantees. These guarante es – from the very beginning of the functioning of the Constitutional Court – were related to each phase and type of litigation. Thanks to the fast universalization of the right, this “right-star” is analyzed not only by the representatives of the doctrine of the constitutional law, but also of the procedural criminal law, the civil law and the administrative law. The greatest importance for the understanding the Spanish view of the right to the fair trial has the jurisprudence of the Constitutional Court which for more than two decades has been interpreted dynamically the above mentioned right.

REFERENCES:

Literature:

 • Almagro Nosete J., Poder judicial y Tribunal de Garantías en la nueva Constitución, Lecturas sobre la Constitución Española, t. I, Madrid 1978.
 • Borrajo Iniesta I., El derecho a la tutela sin indefensión (art. 24.1 CE): guión de cuestiones, „Cuadernos de Derecho Público” 2000, nr 10.
 • Callejón F.B., Manual de derecho constitucional, vol. II, Tecnos, Madrid 2005.
 • Córdoba Castroverde D., Algunas cuestoines relativas al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, „Cuadernos de Dercho Público” 2000, nr 10.
 • Diego Díez L.A., El principio el que instruye no debe juzgar como garantía de imparcialidad en el enjuiciamiento penal, „Poder Judicial” 1987, nr 8.
 • Díez-Picazo Giménez I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, [w:] Tribunal Constitucional, jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales, A. Oliva Santos y I. Díez Picazo Giménez, Madrid 1996.
 • Díez-Picazo Giménez I., El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por laley, „Revista Espanola de Derecho Constitucional”, enero–abril 1991, ano 11, nr 21.
 • Díez-Picazo Giménez I., Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, „Poder Judicial” 1987, nr 5.
 • Díez-Picazo Giménez I., Reflexiones sobre algunas facetas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, „Cuadernos de Derecho Público” 2000, nr 10.
 • Díez-Picazo Giménez L.M., Sistema de derechos fundamentales, Madryt, 2013.
 • González Caso J., Sobre el derecho al Juez imparcial (o sobre quien instruye no juzga), Madryt 2004.
 • Iglesias Canle C., El derecho a los recurso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, „Dereit” 1995, vol. IV, nr 1.
 • Borrajo Iniesta I., Díez-Picazo Giménez I., Fernández Farreres F., El derecho a la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo (Una reflexión sobre la jursiprudencia constitucional), Madryt 1995.
 • Juárez J., La garantía a ser juzgado por un juez imparcial en materia penal, http://www.revistaprocesopenal.com.ar/LA%20GARANTIA%20A%20SER%20JUZGADO%20POR%20UN%20JUEZ%20IMPARCIAL%20%20EN%20MATERIA%20PENAL.pdf. (10.02.2016).
 • Mata Canto A., El derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrina del Tribunal Constitucional (articulo 24 de la Constitución), Madryt, 1984.
 • Milione A., El derecho a obtener una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
 • Humanos y del Tribunal Constitucional español, http://www.uco.es/derechoconstitucional/investigacion/documents/derecho-obtener-resolucion-cirio-milione.pdf. (10.02.2016).
 • Pérez Royo J., Curso de Derecho Constitucional, Madryt 2003.
 • Picó Junoy J., La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y recusación, Barcelona 1998.
 • Ramos M.H., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, Madryt 2009.
 • Rebollo L.M., Constitución española, Nawarra 2003.
 • Romero Coloma A.M., El articulo 24 de la Constitución: Analisis y valoración. El acceso a la justicia, Barcelona, 1993.
 • Sánchez Pérez J., La tutela de los derechos sociales a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=9cc99c5a-739b-4c16-8724-77311a447490&groupId=10128 (10.02.2016).
 • Ugalde M.O., Derecho a la tutela efectiva, „Revista De Ciencias Jurídicas”, Universidad de Costa Rica” 2005, nr 106.
 • Valdés Dal-Ré F., Casas Baamonde M.E., Tutela judicial, competencia de la jurisdicción social y acceso al proceso de trabajo, „Derecho Privado y Constitución” 1994, nr 4.
 • Vélez D.P., Amparo constitucional en España: Estudio sobre una experiencia de dulce yagraz, „Estudios Constitucionales” 2007, año 5, no. 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart