Author: Marta Kłopocka-Jasińska
E-mail: marta.klopocka-jasinska@prawowroclaw.edu.pl
Institution: Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 299-327
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.13
PDF: ppk/31/ppk3113.pdf

Celem artykułu jest krytyczna analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego rodzajów postępowań, do których zastosowanie znajduje art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Autorka koncentruje się na zdekodowaniu znaczenia terminu „sprawa”, którym posługuje się powyższy przepis. Rozważania obejmują zarówno sprawy, w których rozstrzyga się o cywilnych prawach i obowiązkach jednostki („sprawy cywilne”) jak i o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niej sprawie karnej („sprawy karne”). Analizie poddane są stosowane przez Trybunał kryteria warunkujące uznanie konkretnej sprawy za cywilną bądź karną w rozumieniu art. 6. Autorka akceptuje co do zasady podejście Trybunału Strasburskiego w tej materii, ale dostrzega również potrzebę dalszego doprecyzowania stosowanych kryteriów w celu uniknięcia rozbieżności w orzecznictwie oraz zapewnienia większej przewidywalności trybunalskich rozstrzygnięć.

The right to a fair administrative trial in the light of the standards arising from the Article 45 of the Constitution of the Republic of Poland

The aim of the paper is to analyze and criticly assess the jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning the applicability of the Article 6 of the European Convention on Human Rights to national legal procedings. The latter provision refers to cases in which the civil rights and obligations of individual or any criminal charge against him are determined. The author discusses the criteria which enable to qualify the case as civil or criminal in the autonomous meaning of the European Convention on Human Rights. She accepts in general the approach of the European Court of Human Rights, but underlines a need for further clarifications of applied criteria, to avoid inconsistence and allow the future case-law to be predictable.

REFERENCES:

Literature:

 • Emmerson B., Ashworth A., Macdonald A., Human Rights and Criminal Justice, Londyn 2012.
 • Goss R., Criminal Fair Trial Rights. Article 6 of the European Convention on Human Rights, Oxford i Portland, Oregon 2014.
 • Hofmański P., Wróbel A., [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności. t. I, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 • M. Kloth, Immunities and the Right of Access to Court under Article 6 of the European Convention on Human Rights, Lejda-Boston 2010.
 • Leach P., Taking a Case to the European Court of Human Rights,Oxford 2011.
 • Mole M., Harby C., The right to a fair trial. Guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights. Human Rights Handbooks nr 3, Belgia 2006.
 • van Dijk P., [w:] Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, red. P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak, Antwerpia–Oxford 2006.
 • Vitkauskas D., Dikov G., Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, Strasburg 2012.
 • White R., Ovey C., The European Convention on Human Rights, Oxford 2010.
 • Wiśniewski A., Interpretacja autonomiczna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIII.
 • Wiśniewski A., Uwagi o znaczeniu zasady efektywności w orzecznictwie strasburskim, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII.
 • Wiśniewski A., Wykładnia ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIV.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart