Author: Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
E-mail: juskeviciute_ agne@yahoo.com
Institution: Uniwersytet Wileński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 349-368
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.15
PDF: ppk/31/ppk3115.pdf

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy konstytucyjnych podstaw działalności Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej oraz przedstawienie funkcji tego sądu w zakresie harmonizacji krajowych i ponadnarodowych mechanizmów prawa jednostki do ochrony sądowej. Autorka w pierwszej kolejności przedstawia konstytucyjne podstawy utworzenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej oraz wskazuje istotne cechy jego statusu i działalności. Następnie analizuje orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej dotyczące prawa do sądu. Na zakończenie autorka podejmuje się oceny wpływu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na jurysprudencję Sądu Konstytucyjnego w zakresie prawa do sądu.

The Constitutional Court of the Republic of Lithuania and European Standards of the Right to Court

The purpose of this article is to analyse the constitutional basis for the activity the Con- stitutional Court of the Republic of Lithuania and to represent the functions of this Court in respect of the harmonization of national and transnational defence mechanisms of human right to a fair trial. The article is divided into several basic parts: first of all, it shows the constitutional grounds for the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the creation and the relevant characteristics of its status and activities; later, the article discusses the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, which analyses the right to a fair trial; the article ends with an assessment of the impact of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and of the Charter of Fundamental Rights of the European Union for the jurisprudence of the Constitutional Court while defending the right to a fair trial.

REFERENCES:

Literature:

  • Abramavičius A., Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, „Jurisprudencija” 2009, nr 3 (117).
  • Beliūnienė L., Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas konstitucinio skundo institutu, Vilnius 2014.
  • Brazdeikis A., Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, daktaro disertacija. Vilnius 2011.
  • Driukas A., Valančius V., Civilinis procesas: teorija ir praktika, t. I, Vilnius 2005.
  • Gušauskienė M., Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos, daktaro disertacija, Vilnius 2007.
  • Jurka R., New Insights into the Procedure within a Resonable Time as a Legal Principle. „Jurisprudencija” 2010, nr 1 (119).
  • Krolienė I., Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose, daktaro disertacija, Vilnius 2010.
  • Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V., Civilinio proceso teisė, t. I, Vilnius 2003.
  • Štarienė L., Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, Vilnius 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart