Author: Katarzyna Dunaj
E-mail: kdunaj@interia.pl
Institution: National University of Defence in Warsaw
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 189-200
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.11
PDF: ppk/28/ppk2811.pdf

The article is devoted to the constitutional protection of the environment in Poland. The analysis includes environmental protection as one of the tasks of the Republic of Poland, duty of public authorities, a condition limiting the rights and freedoms of man and citizen, as well as rights and obligations of the individual in the area of environmental protection, including right to be informed of the quality of the environment and its protection. According to the author the scope of constitutional protection of the environment is sufficient. However the Constitution of the Republic of Poland does not guarantee right of the individual to use unpolluted environment.

Ochrona środowiska w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł jest poświęcony konstytucyjnej ochronie środowiska w Polsce. Analiza obejmuje ochronę środowiska jako jedno z zadań Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązków władz publicznych, przesłankę ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, jak również prawa i obowiązki jednostki w sferze ochrony środowiska, w tym prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Zdaniem autorki zakres konstytucyjnej ochrony środowiska jest wystarczający. Niemniej Konstytucja RP nie gwarantuje prawa podmiotowego jednostki do korzystania z nieskażonego środowiska naturalnego.

REFERENCES:

Literature:

 • Bąkowski T., Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, “Państwo i Prawo” 2003, no. 8.
 • Bałaban A., Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, eds. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Barczewska-Dziobek A., Romański J., Informacja o środowisku w kontekście realizacji prawa jednostki do dobrej administracji. Zagadnienia wybrane, “Studia Prawnicze KUL” 2008, no. 3.
 • Boć J., Ochrona środowiska w postanowieniach Konstytucji RzeczypospolitejPolskiej, [in:] Current Problems of English and European Law and Reforms in Central Europe (Poland, Hungary), ed. K. Nowacki, Wrocław 2000.
 • Daly E., Constitutional Protection for Environmental Rights: The Benefits of Environmental Process, “International Journal of Peace Studies” 2012, vol. 17, no. 2.
 • Działocha K., Commentary to art. 86, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, ed. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Commentary to art. 31, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, ed. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Commentary to art. 74, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, ed. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Haładyj A., Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska, “Prawo i Środowisko” 2002, no. 2.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
 • Karpiuk M., Nature Conservation in the Sphere of Ecological Safety, [in:] Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, eds. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2013.
 • Lisicka H., Sommer J., Ochrona środowiska jako funkcja państwa?, [in:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, ed. S. Wróbel, Poznań-Chorzów 2009.
 • Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
 • Rakoczy B., Glosa do wyroku TK z dnia 15 maja 2006 r. (sygn. akt P 32/05), “Przegląd Sejmowy” 2007, no. 5.
 • Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.
 • Sarnecki P., Commentary to art. 5, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, ed. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Sommer J., Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa ochrony środowiska, [in:] Między tradycją a  przyszłością w  nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, ed. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Stanhope R., A Vision for the Future? The Concept of Sustainable Development in the Netherlands and New Zealand, “New Zealand Journal of Environmental Law” 2000, vol. 4.
 • Ura E., Uprawnienia organów administracji w czasie stanu klęski żywiołowej, [in:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, ed. J. Łukaszewicz, Rzeszów 2002.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2012.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 • Wołpiuk W.J., O niektórych nowych określeniach i wyrażeniach w tekście Konstytucji RP, [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, eds. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart