Author: Radosław Zych
E-mail: radzy84@o2.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 11-25
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.01
PDF: ppk/32/ppk3201.pdf

W 2015 r. polski kodeks wyborczy został zmieniony mocą trzech ustaw. W niniejszym artykule dokonam analizy, moim zdaniem, najważniejszych zmian w polskim prawie wyborczym wynikających ze wspomnianych ustaw. Zmiany wprowadzone do prawa wyborczego w 2015 r. mają różny ciężar gatunkowy. Niektóre z nich są stricte techniczne (np. te odnoszące się do kart do głosowania, przeźroczystych urn wyborczych), inne mają charakter dowodowy (jak możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych), uzupełniający (odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów na temat ważności wyborów do rad względem organów wykonawczych, zadania Państwowej Komisji Wyborczej), systemowy (określające kadencję członków PKW). Pomimo że potrzeba pewnych modyfikacji była postulowana w doktrynie, to częste zmiany prawa wyborczego mogą być uznawane jako przejaw jego instrumentalizacji.

The amendments to the Polish electoral law from 2015

In 2015 Polish electoral code was amended by force of the three laws. In this article I will examine a catalog of the most important changes in the Polish electoral law signaled from the three laws amending it. The amendment to the Electoral Code made in 2015. Adopted the changes of various specific gravity. Some of them are technical (eg. voting cards, transparent ballot boxes), the evidence (the possibility of recording the work of electoral commissions), complementary (reference to the relevant provisions on the validity of elections to councils in respect of the election of the executive bodies of municipalities and cities, the tasks of National Electoral Commission), to the systemic (defining term of office of the members of the NEC). Although the need for certain amendments was postulated by some doctrine, it is frequent amendments of the electoral law should be regarded as a manifestation of its instrumentalization.

REFERENCES:

Literature:

 • Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, [w:] Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, red. A. Frydrych, A. Sokala, Toruń 2009.
 • Gajda E., Lubińska B., Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, Toruń 2014.
 • Jaworski S.J., Państwowa Komisja Wyborcza organem kontroli i ochrony prawa, [w:] Iudices electionis custodes. Sędziowie kustoszami wyborów. Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007.
  Majchrowski J., Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, nr 4.
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2005.
 • Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000.
 • Skrzydło W., O potrzebie i walorach kodyfikacji prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2006, t. I.
 • Skrzydło W., Problemy i kierunki nowelizacji prawa wyborczego w Polsce, [w:] Konstytucja wybory parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010.
 • Witkowski Z., Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego, [w:] Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, red.
 • A. Frydrych i A. Sokala, Toruń 2015.
 • Zych R., Protesty wyborcze w wyborach samorządowych z 2014 r. i ich rozpoznawanie przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. M. Wrzalik i M. Stych, Częstochowa 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart