Author: Jan Uniejewski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 27-39
DOI Address: https://www.doi.org/10.15804/ppk.2016.04.02
PDF: ppk/32/ppk3202.pdf

Przedmiotem niniejszych rozważań uczyniono pytanie, czy zakaz zamiany niektórych aktów normatywnych odczytywany z przepisu art. 228 ust. 6 Konstytucji RP obejmuje swym zakresem przedmiotowym również przepisy ustawy – Kodeks wyborczy, czy też przeciwnie – Kodeks ów może być poddany zmianom także w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Pytanie to, jest o tyle zasadne, że przepis art. 228 ust. 6 posługuje się szczególnym pojęciem „ordynacja wyborcza” niezastosowanym w tytule Kodeksu wyborczego. Rozważając przedmiotowe zagadnienie jedynie w warstwie językowej, nacechowanej formalizmem interpretacyjnym, można dojść do błędnego przekonania, iż zmiany Kodeksu wyborczego w czasie stanu nadzwyczajnego są dopuszczalne. Autor falsyfikując tę tezę, zdecydowanie opowiada się za twierdzeniem przeciwnym, zgodnie z którym w czasie stanu nadzwyczajnego nie może zostać zmieniony Kodeks wyborczy, ani żaden akt wykonawczy wydany na jego podstawie i w celu jego wykonania. Wszelkie zaś prace legislacyjne aktów tych dotyczące winny zostać zawieszone.

Whether the Electoral Code of 5th January 2011 could be changed during the emergency state? Comments based on the provision of the Article 228 section 6 of the Polish Constitution

The article deals with the question, whether the limitation of particular laws’ amendments, sourced from the provision of the Article 228 section 6 of the Polish Constitution, covers the provisions of the Electoral Code or could that Code be changed during the state of emergency. The question is especially significant, because the above mention provision uses term of ‘electoral ordinance’ which is not used in the title of that Code. Formal and strict reconsideration of that’s question could mislead us to the conclusion, which says that the Codes’ changes are acceptable during the state of emergency. The Author, falsifying that thesis, advocates in favor of other conception, which explicitly express that neither the Codes’ nor its executives acts’ changes are acceptable during the state of emergency. The same limitation binds all legislative works connected with those legal acts, which shall be suspended.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Błachut M., W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, Warszawa 2008.
 • Bogucki O., Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej, Szczecin 2011.
 • Bryk T., Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
 • Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 • Działocha K., Komentarz do art. 228 uwaga 9, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2008.
 • Kaźmierczyk S., Sankcja konstytucji jako zagadnienie metodologiczne, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, red. A. Bator, Wrocław 1999.
 • Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2012.
 • Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007.
 • Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918–1989, Toruń 2007.
 • Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005.
 • Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012.
 • Stawecki, T., Koncepcja autonomicznej wykładni pojęć konstytucyjnych: od praktyki do teorii, [w:] Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, red. T. Stawecki, J. Winczorek, Warszawa 2014.
 • Stembrowicz J., Z problematyki stanu nadzwyczajnego w państwie burżuazyjno-demokratycznym, „Studia Nauk Politycznych” 1983, nr 3.
 • Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz, C. Kosikowski, Białystok-Warszawa 2000.
 • Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart