Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Wojciech Kasprzyk
E-mail: kasprzyk@autograf.pl
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 41-52
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.03
PDF: ppk/32/ppk3203.pdf

Przedmiotowym problemem dotyczy równości wobec prawa wszystkich podmiotów startujących w wyborach lokalnych różnego szczebla i głosujących. Równość zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP interpretowana jest jako uniwersalny środek obejmujący każdą jednostkę, a tym samym osobę fizyczną i osobę prawną, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na inne przesłanki jak na przykład obywatelstwo. Ponadto literatura prawa konstytucyjnego stanowi o równości wobec prawa. Przedmiotowy artykuł głównie odnosi się w do zasady równości, co bezpośrednio oznacza, iż państwo musi traktować każdego obywatela w sposób równy, czyli taki sam, gdzie głos każdego wyborcy ma tą samą siłę. Zachodzi więc zasadnicze pytanie, czy można łączyć kandydowanie wraz z prowadzeniem w tym czasie reklamy swojej firmy. Problem daje się zauważyć, gdy mamy do czynienia z wytrawnymi politykami, będącymi osobami publicznymi, kandydującymi na stanowiska w samorządach oraz tych, którzy do nich aspirują, nie będąc osobami publicznymi lecz tymi, które w legalny sposób prowadzą działalność gospodarczą. Niespójny sposób interpretacji prawa zmusza obywatela do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a organy ścigania zobowiązane są do przeprowadzenia w tym celu postępowania wyjaśniającego. W związku z powyższym stanem należy stwierdzić, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie wyborów, jak i reklamująca ją w okresie wyborów, dodatkowo narażona jest na nieprzyjemności o charakterze tzw. nagonki urzędowej i medialnej.

Election Code – abuse of advertising during the election period

The issue presented in this thesis generally concerns equality before the law of all entities taking part in elections at various levels: voters and politicians. The term „equality” in article 32 paragraph 1 of the cconstitutions is commonly interpreted as a universal principle covering everyone, including natural and juridical persons, as well as institutions without a legal personality, regardless of other factors such as citizenship. In addition, the literature of constitutional law provides for equality before the law. The simplest, yet most accurate interpretation of the article is the principle of equality, that is the same, where the voice of every voter has the same strength. Therefore, can one be a candidate in elections and legally conduct advertisement for one’s own company at the same time? The problems presented concern both seasoned politicians as well as known public figures who are trying for local government positions, and candidates who are not yet public figures but conduct legal business activities. Inconsistent interpretation of the law compels citizens to legally notify the authorities about any believed offence and at the same time compels law enforcement to act on those notifications. Because of the facts mentioned above a person conducting business activitiess and advertising those business activities during an elections campaign can become a victim of persecution at hands of state institutions or a media witch-hunt.

REFERENCES:

Literature:

 • Finansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2009 r. raport wstępny, Fundacja Batorego, Warszawa 2009.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 32, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Głowacka D., Ploszka A., Media w okresie wyborczym, [w:] Przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa 2014.
 • Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
 • Jaworski S.J., Komentarz art. 499, [w:] Kodeks Wyborczy – Komentarz LEX, Warszawa 2014.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka, Warszawa 2008.
 • Marszał K., Proces karny, Katowice 1998.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1984.
 • Prusak F., Komentarz do k.p.k., uw. 2 do art. 12, Warszawa 1999.
 • Redelbach A., Wpływ człowieka na wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 61.
 • Skrzydło W., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 • Szalkiewicz W., Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych, Kraków – Warszawa 2014.
 • Wybory samorządowe w Polsce w 2014 r. w świetle standardów Unii Europejskiej, Raport Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, Warszawa 2014.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu u Senatu RP, Warszawa 2004.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart