Author: Jarosław Skowyra
E-mail: jarek.skowyra@gmail.com
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 109-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.07
PDF: ppk/32/ppk3207.pdf

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące obecności nowych form demokracji bezpośredniej w systemie prawa polskiego. Autor przybliża konstytucyjną instytucję demokracji bezpośredniej, aby następnie przejść do przedstawienia i analizy nowych form demokracji obywatelskiej. Zdaniem autora, dotychczasowa literatura związana z zagadnieniem demokracji bezpośredniej skupia się na analizie jej tradycyjnych form, takich jak referendum czy też obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Zauważyć można natomiast brak pozycji, która w całej swojej zawartości odnosiłaby się do zagadnienia związanego z obecnością nowych form demokracji bezpośredniej w systemie prawa polskiego. Toteż celem publikacji jest wypełnienie zarysowanej luki. Z uwagi na ograniczenie przedmiotu rozważań do systemu prawa polskiego, w tekście nie zostaną poruszone okoliczności związane z rozwojem pozakonstytucyjnych form demokracji bezpośredniej w obcych systemach prawnych.

The new forms of direct democracy in the polish legal system

This contribution feature issue related to new forms of direct democracy in the polish legal system. Author bring closer constitutive institution of direct democracy in order to present and analyse new forms of citizen’s democracy. In the author’s opinion previous literature connected to the issue of the direct democracy, centre upon the analyse of it’s traditional forms, such as referendum or people’s legislative initiative. However it is possible to notice lack of publication, which content would wholly relate to issue connected with presence of the new forms of direct democracy in the polish legal system. Therefore the purpose of this publication is to cover shown gap. In the view of limiting subject of consideration in this contributon only to polish legal system, the circumstances connected to development of forms of direct democracy in the foreign legal systems not included in the constitution, won’t be brought up.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., E-voting – przyszłość demokracji? „Elektroniczny Biuletyn Naukowy CBKE” [Dokument elektroniczny], 2008, nr 3.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2015.
 • Burchard-Dziubińska M., Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 37, t. 2.
 • Dworakowska M.M., Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej – Zeszyty Naukowe nr 841 Uniwersytetu Szczecińskiego, red. J. Buko, Szczecin 2014.
 • Gapski M.P., Nowe techniki głosowania w świetle zasad bezpośredniości wyborów, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2 (91).
 • Garlicki L., Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 • Kubiak A., Krzewińska A., Sondaż deliberatywny® – Inwentarz problemów, „Przegląd Socjologiczny” 2012, nr 61/1.
 • Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjne i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 • Kuriata A., Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, [w:] Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. J. Korczak, Wrocław 2013.
 • Kuropatwa A., Budżet partycypacyjny – prezentacja, egzemplifikacja oraz ocena idei, [w:] Gospodarka: innowacje i rozwój. Materiały z seminarium naukowego, red. M. Winiarski, Wrocław 2011.
 • Ławicki R., Przykłady dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych, [w:] Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, red. Z. Zychowicz, Szczecin 2011.
 • Łukomska-Szarek J., Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 40.
 • Niewiadomski Z., Komentarz do art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, Komentarz z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Rytel-Warzocha A., Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Stokłuska E., Opis przykłady partycypacji budżetu obywatelskiego w Sopocie, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart