Author: Krystian Żelazny
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 145-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.09
PDF: ppk/32/ppk3209.pdf

Właściwe uregulowanie statusu prawnego mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku komunistycznego pozostaje nadal poważnym problemem. Na tle innych państw pozytywnie wyróżnia się Republika Czeska, w której ochrona mniejszości narodowych i etnicznych jest obecnie gwarantowana poprzez przepisy zawarte w: konstytucji z 16 grudnia 1992 r., Karcie Podstawowych Praw i Wolności, ustawie dotyczącej praw mniejszości narodowych z 2001 r., ustawie antydyskryminacyjnej z 2009 r. oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej, poprzez określenie założeń polityki państwa wobec mniejszości, omówienie przyznanych im praw oraz instrumentów prawnych służących ich ochronie. Całość poprzedza obszerny rys historyczny ukazujący położenie mniejszości narodowych w ramach Republiki Czechosłowackiej w latach 1918–1992, której Republika Czeska jest prawną i aksjologiczną kontynuatorką.

Legal status of National and Ethnic Minorities in the Czech Republic

The proper regulation of the legal status of national and ethnic minorities in the former Communist Block countries still remains a serious problem. In comparison to other countries of this block, the Czech Republic stands out. Its constitutional protection of national and ethnic minorities is currently guaranteed by the regulation included in: the constitution from December 16 1992, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the act regarding the rights of national minorities of 2001, the anti-discrimination act of 2009 and the ratified international agreements. The purpose of this elaboration is to present the legal situation of the national and ethnic minorities in Czech Republic by specifying the assumptions of country’s politics towards the minorities, discuss their granted rights and legal instruments essential for its protection. This precedes the extensive historical sketch showing the position of the national minorities within the Czech Republic between 1918 and 1992, which Czech Republic is a legal and axiological continuator.

REFERENCES:

Literature:

 • Baran I., Poláci na Těšínsk, Český Těšín 2009.
 • Čapka F., Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha 2010.
 • Ciągwa J., Cuius regio, eius religio, Lublin 2008.
 • Gąsior G., Zaolzie, Warszawa 2008.
 • Grabal I., Etnické menšiny ve střední Evropě, Praha 1999.
 • Grecová M., [w:] Komentář k Ústavě a Listině, red. K. Klima, Plzeň 2009.
 • Gronský J., Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, Svazek IV, Praha 2007.
 • Kárník Z., České země v éře První republiky, Praha 2003.
 • Knoll V., Schelle K., Vojáček L., České právní dějiny, Plzeň 2010.
 • Konstytucja Republiki Czeskiej, tłum. i wstęp M. Kruk, Warszawa 2000.
 • Kuzborska E., Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie, Warszawa 2012.
 • Letz R., Slovenské dejiny IV, Bratislava 2010.
 • Masaryk T. G., Cesta demokracie I. Projevy-články-rozhovory 1918–1920, Praha 2003.
 • Mróz L., Cyganie – Romowie, [w:] Pod wspólnym niebem – Narody dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Kopczyński, W. Tygielski, Warszawa 2010.
 • Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945–1947, Opole 2007.
 • Petráš R., Kuklik J., Právo a menšiny, Praha 2013.
 • Petráš R., Menšiny a právo v České republice, Praha 2009.
 • Pospíšil I., [w:] E. Wagnerová, V. Šimíček, T. Langášek, I. Pospíšil, Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012.
 • Šimíček V., Ústava České republiky – Komentář, Praha 2010.
 • Skotnicki K., Jirásková V., Parlament Republiki Czeskiej, Warszawa 2009.
 • Skotnicki K., System Konstytucyjny Czech, Warszawa 2009.
 • Sulitka A., Menšiny a právo v České republice, Praha 2009.
 • Vaculík J., Dějiny volyňských Čechů II, 1. vyd., Praha 1998.
 • Zoulik F., [w:] Ústava České republiky: Komentář, red. D. Henrych, Praha 1997.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart