Author: Maciej Borski
Institution: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 223-242
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.13
PDF: ppk/32/ppk3213.pdf

Proces stanowienia prawa w odbiorze wielu podmiotów w nim uczestniczących lub monitorujących jego przebieg jest mało przejrzysty oraz niesatysfakcjonujący jeśli chodzi o poziom partycypacji obywatelskiej. a przecież władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa. Im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali prawa. W publikacji tej autor podjął próbę subiektywnego wskazania tych elementów procesu stanowienia prawa, które wymagają szybkiej zmiany. Jednocześnie wskazał na rozwiązania, które mogłyby przyczynić się znacząco do poprawy jego jakości.

From the point of view of the participating or monitoring bodies, the legislative process may be found as unclear and unsatisfying in terms of citizens’ access. The state authorities should be interested in engaging the society in it more widely, though. The more discussion and social consultation within the process of law-making, the greater chance for avoiding errors and mistakes as well as for a social approval and a high level of law preservation. The paper is an attempt to present the very subjective list of the elements of law in need for speedy changes. It also points out the de lege ferenda solutions that might significantly improve its quality.

A few words about reform of polish legislative system/b>

From the point of view of the participating or monitoring bodies, the legislative process may be found as unclear and unsatisfying in terms of citizens’ access. The state authorities should be interested in engaging the society in it more widely, though. The more discussion and social consultation within the process of law-making, the greater chance for avoiding errors and mistakes as well as for a social approval and a high level of law preservation. The paper is an attempt to present the very subjective list of the elements of law in need for speedy changes. It also points out the de lege ferenda solutions that might significantly improve its quality.

REFERENCES:

Literature:

 • Berek M., System stanowienia prawa. Uwagi na tle procesu legislacyjnego – ze szczególnym uwzględnieniem etapu prac rządowych, https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2411/2/1/03berek_maciej_system_stanowienia_prawa.pdf.
 • Borski M., Glajcar R., Przywora B., Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo zwy-
  czaje i praktyka, Sosnowiec – Katowice – Częstochowa 2015.
 • Hotel M., Rychlewska A., Jurydyzacja życia a skuteczność prawa, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” 2015, nr 1.
 • Kochanowski J., Deregulacja jako pierwszy etap reformy systemu tworzenia prawa, [w:] Wymiar sprawiedliwości i legislacja, „Ius et Lex” 2005, nr 1.
 • Kochanowski J., Jak powinno być tworzone prawo w Polsce? Reforma procesu stanowienia prawa – Rada Stanu, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12087762480.pdf
 • Makowski G., Zbieranek J., Lobbing w Polsce – żywy problem, martwe prawo, http://www.isp.org.pl/files/5907360310779548001197980856.pdf
 • Patyra S., Granice poleskich poprawek do rządowych projektów tzw. ustaw zwykłych oraz ustawy budżetowej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 4.
 • Pogłódek A., Przywora B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.11.2013 r.
 • (K 31/12) w sprawie oceny konstytucyjności trybu uchwalenia ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2014, nr 3 (24).
 • System stanowienia prawa w Polsce, Zielona księga, Warszawa 2013.
 • Szmyt A., Model postępowania ustawodawczego u progu VI kadencji Sejmu, [w:] Prawo parlamentarne. Seminarium dla nowo wybranych posłów VI kadencja, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007.
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003.
 • Tuleja P., Zaniechanie ustawodawcze, [w:] Ustroje polityczne – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa M. Grzybowskiego, red. P. Mikuli i inni, Kraków 2007.
 • Tuleja P., Zasada pierwszeństwa konstytucji w tworzeniu prawa, [w:] Państwo jako wyzwanie, red. A. Rzegocki, Kraków 2000.
 • Wronkowska S., Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.
 • Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.
 • Zubik M., Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – uwagi na tle sytuacji organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor” 2006, nr 6.
 • Zubik M., Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart