Author: Rafał Trzeciakowski
E-mail: trzeciakowski@chmaj.pl
Institution: Wyższa Szkoła Psychologi Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 243-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.14
PDF: ppk/32/ppk3214.pdf

Rada Ministrów jest konstytucyjnym organem władzy wykonawczej odpowiedzialnym za sprawowanie ogólnego kierownictwa w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Temat kompetencji Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności został już szeroko omówio- ny w doktrynie prawa konstytucyjnego. Istotnym jest jednak, że osobne kompetencje w omawianym zakresie, posiadają także prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych. Jak zostanie wykazane w toku niniejszego opracowania, kompetencje te mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to kompetencje wynikające ze stosunku zależności i kierownictwa nad organami administracji, samorządu czy służb mundurowych. Z drugiej strony, prezes Rady Ministrów, minister ibrony narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych zostali wyposażeni w szereg szczegółowych kompetencji umożliwiających im realizację polityki bezpieczeństwa i obronności zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie zagrożenia państwa.

The competences of the Prime Minister and proper ministers in the area of national security and defence

Council of Ministers is constitutional body of the executive power in Poland which is responsible for internal and external security of the State and public order. Other than Council of Ministers competences belongs to members of Council of Ministers like Prime Minister, Minister of National Defence and minister proper to internal affairs. What’s important that are two basic areas of competences of Council of Ministers members. First of all there are competences based on dependence relation between described bodies and other public administration bodies, including for example local government and military service. On the other hand there are detailed competences that enable realization of State security and defense politics both in peace and war period.

REFERENCES:

Literature:

 • Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
 • Balcerowicz B., Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.
 • Balicki R., Konstytucyjna pozycja Rady Ministrów RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 2000, nr XLIV.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bonisławska B., Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, „Zeszyty naukowe WSEI” 2012, seria Administracja nr 2 (1/201).
 • Kuliczkowski M., Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Warszawa 2013.
 • Malak K., Bezpieczeństwo i obronność państwa, Warszawa 1998.
 • Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A Bałaban: Warszawa 2002.
 • Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Warszawa 2002.
 • Opaliński B., Kompetencje Rady Ministrów w zakresie Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2 (11).
 • Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 • Patyra S., Pozycja ustrojowa i funkcje Prezesa Rady Ministrów – założenia konstytucyjne a praktyka, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
  Sarnecki P., Ustrojowa pozycja Prezesa Rady Ministrów w polskich aktach konstytucyjnych, [w:] Konstytucja, rząd,
 • Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Sokolewicz W., Funkcje Sił Zbrojnych. Konstytucja i rzeczywistość, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, red. S. Bożyk, Białystok 2009.
 • Surmański M., Bezpieczeństwo i obronność państwa w świetle kompetencji prezydenta RP i Rady Ministrów, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2013, nr 1 (25).
 • Wichłacz M., Demokratyczna kontrola nad armią – standard, proces, cel normatywny, „Acta Universtiatis Wratislaviensis” 2008, nr 3079.
 • Wojciszko M., Kompetencje naczelnych organów państwa w dziedzinie obronności, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” nr 4 (187)/2011, Gdynia 2011.
 • Wojciszko M., Pozycja ustrojowa wybranych organów państwa w kontekście realizacji przez nie zadań w obszarze obronności, „Zeszyty naukowe WSOWL” 2012, nr 1 (163).
 • Wojnicki J., Pozycja Prezesa Rady Ministrów (w świetle Konstytucji z 1997 r. oraz praktyki konstytucyjnej), „Studia Politologiczne” 2010, vol. 18.
 • Zamiar Z., Sosnowski A., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa, Kielce 2001.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart