Author: Wojciech Hermeliński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 11-18
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.01
PDF: ppk/44/ppk4401.pdf

W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła doniosłe zmiany w Kodeksie wyborczym, dotyczące między innymi struktury organów wyborczych, ich kompetencji, jak też zasad i sposobu głosowania przez wyborców. W artykule przedstawione zostały najważniejsze problemy związane z implementowaniem nowych reguł samorządowego prawa wyborczego w kontekście nadchodzących wyborów do jednostek samorządu terytorialnego.

Current problems of electoral law before elections to local government units

In December 2017, the Sejm adopted the Act on amending certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, operating and controlling certain public bodies. The Act introduced significant changes to the Electoral Code, including, inter alia, the structures of electoral bodies, their competences, as well as the rules and manner of voting by voters. The article presents the most important problems related to the implementation of new rules of local government electoral law in the context of the upcoming elections to local government units.

BIBLIOGRAFIA:

  • Rakowska-Trela A., Nowelizacja samorządowego prawa wyborczego z 2018 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4.
  • Rymarz F., Udział sędziów w organach wyborczych, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000), red. F. Rymasz, Warszawa 2000.
  • Sokala A., Święcki M., Administracja wyborcza w III Rzeczypospolitej Polskiej (struktura
    organizacyjna i charakter prawny), [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami
    wyborów), red. F. Rymasz, Warszawa 2007.
  • Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzonych ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r., Fundacja im. Stefana Batorego, Wrszawa, styczeń 2018; http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20kodeksie%20wyborczym%20wprowadzanych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf.
  • Urbaniak K., Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej, ”Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart