Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Wojciech Mojski
E-mail: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 87-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.06
PDF: ppk/44/ppk4406.pdf

Celem artykułu jest analiza zmian wprowadzonych do polskiego prawa wyborczego w zakresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018r. nowelizującej Kodeks wyborczy. Przeprowadzona analiza, poza omówieniem nowych regulacji, obejmuje również próbę ich oceny z perspektywy standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, a także wskazanie części z tych spraw, których nowelizacja nie objęła, a których potrzeba uregulowania wynika z problemów praktyki wyborczej w Polsce. Szczegółowe uwagi dotyczą trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie zakresów tematycznych wydzielonych na potrzeby analizy, tj. kampanii wyborczej, agitacji wyborczej oraz nowych regulacji dotyczących finansowania komitetów wyborczych w trakcie kampanii.

Amendments to the Election Code in 2018 in the area of election campaign and election agitation

The aim of the article is to analyze the changes introduced to the Polish electoral law in the scope of the election campaign and agitation campaign based on the act of 11 January 2018 amending the Election Code. The conducted analysis, apart from discussing the new regulations, also includes an attempt to assess them from the perspective of constitutional and international standards, as well as indicating some of those matters which the amendment did not cover and which should be regulated beacause of the problems of electoral practice in Poland. The detailed remarks concern three functionally related thematic areas separated for the purposes of the analysis, i.e. election campaign, agitation campaign and new regulations regarding the financing of election committees during the campaign.

BIBLIOGRAFIA:

 • Akandji-Kombe J.-F., Positive Obligations Under the European Convention on Human Rights. A Guide to the Implementation of the European Convention on Human Rights, https://rm.coe.int/168007ff4d (15.06.2018).
 • Balicki R., Piech K., Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3 (13).
 • Bała P., Problematyka prekampanii w wyborach samorządowych na szczeblu gminy, „Prze­gląd Sejmowy” 2015, nr 3(128).
 • Borski M., Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej, „Roczniki Admi­nistracji i Prawa” 2017, nr XVII (zeszyt specjalny).
 • Chmaj M., Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją poselskiego pro­jektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro­cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/05923D74C495DA­93C12581E5003DED0F/%24File/i2460_17A.rtf (15.06.2018).
 • Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Ko­mentarz, LEX 2014.
 • Frydrych A., Sobczyk M., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wybor­czych, Toruń 2011.
 • Miżejewski M., Prawne gwarancje dostępu polityków do mediów publicznych w Polsce, „Studia Socialia Cracoviensia” 2015, nr 1 (12).
 • Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, red. S. Piątek, Warszawa 2014.
 • Pyrzyńska A., Problem agitacji wyborczej w kościołach i innych miejscach kultu religijne­go, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych” 2017, t. VII.
 • Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2015.
 • Rakowska-Trela A., Opinia prawna. Ocena zgodności z Konstytucją RP poselskiego projek­tu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/58D7A870E8C6C5D6C12581E5003D­F23B/%24File/i2460-17A_.rtf (15.06.2018).
 • Rakowska-Trela A., Prawa wyborców w kampanii wyborczej, „Studia wyborcze” 2015, t. 20.
 • Sokala A., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowa­nia niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej propono­wanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/025661CFE88FA­46EC12581E5003E0E1E/%24File/i2460-17A.rtf (15.06.2018).
 • Uziębło P., Kampania wyborcza do rady gminy – rozwiązania Kodeksu wyborczego a prak­tyka ustrojowa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIV.
 • Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym wprowadzanych usta­wą z dnia 14 grudnia 2017r., http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20ope­racyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20Kodeksie%20wyborczym%20wprowadzanych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf (11.06.2018).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart