Author: Grzegorz Koksanowicz
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 13-27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.01.01
PDF: ppk/09/ppk901.pdf

The Speaker, as the executive body of Polish Parliament has the authority to coordinate legislative activities. The authority covers formal control over a project brought, especially its justification, disposition to print the project and deliver it to the members of parliament as well as – which needs to be stressed – resolving the decision to undertake substantial works on a legislative project brought. The binding regulations concerning coordination of legislative activities were analyzed in the context of the parliamentary opposition’s laws. The problem broached relates to the legal instruments by the use of which the parliamentary opposition may influence the Speaker’s decision on undertaking substantial works on a legislative project brought by it.

Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym w świetle postanowień regulaminu Sejmu

Marszałek, jako kierowniczy organ polskiego Sejmu, dysponuje kompetencją do nadawania biegu inicjatywom ustawodawczym. Kompetencja ta obejmuje kontrolę formalną wniesionego projektu a w szczególności jego uzasadnienia, zarządzenie drukowania projektu i doręczenie go posłom oraz – co należy podkreślić - podjęcie przez marszałka decyzji o rozpoczęciu prac merytorycznych nad wniesionym projektem ustawy. Obowiązujące regulacje, dotyczące nadawania biegu inicjatywom ustawodawczym, poddane zostały analizie w kontekście praw opozycji parlamentarnej. Poruszony problem odnosi się do instrumentów prawnych, za pomocą których opozycja parlamentarna może wpływać na decyzję marszałka o wdrożeniu prac merytorycznych nad wniesionym przez nią projektem ustawy.

REFERENCES:

Literature:

 • Ciemniewski J., Badanie zgodności ustaw z konstytucją w procesie legislacyjnym, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, pod red. J. Wawrzyniaka, Warszawa 2005.
 • Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002 .
 • Garlicki L., Uwaga 11 do art. 118, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, pod red L. Garlickiego, Warszawa 2001
 • Góral J., Regulamin Sejmu a praktyka, opracowanie przedstawione w ramach konferencji nt. „Regulamin Sejmu w praktyce parlamentarnej”, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
 • Jaskiernia J., Instytucjonalne aspekty kontroli zgodności projektów ustaw z konstytucją w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, pod red. M. Kudeja, Katowice 1999
 • Jaskiernia J., Kontekst aksjologiczny parlamentarnego trybu stanowienia ustaw [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego, pod red. M. Granata, Warszawa 2007
 • Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2.
 • Kubuj K., Rola marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
 • Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice 1995.
 • Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 2002.
 • Kudej M., Proces ustawodawczy w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Postępowanie ustawodawcze, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa 1993
 • Kudej M., Zmiany w regulaminie Sejmu dokonane w dniu 4 września i 28 października 1997 r. „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3 .
 • Mordwiłko J., Możliwość zbadania zgodności projektu ustawy i uchwały z prawem w świetle regulaminu Sejmu [w:] Regulamin Sejmu w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.
 • Odrowąż-Sypniewski W., O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym w trybie art. 31 ust. 6 (obecnie 34 ust. 8) regulaminu Sejmu przez Komisję Ustawodawczą za niedopuszczalny, „Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn” 2002, nr 1 .
 • Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie wykładni art. 37 ust. 2 regulaminu Sejmu, „Zeszyty Prawnicze” 2006, nr 2.
 • Patrzałek A., Szmyt A., Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1994 .
 • Patrzałek A., Szmyt A., Skutki prawne wniesienia projektu ustawy [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1994.
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Piotrowski R., Parlamentarna kontrola konstytucyjności aktów prawnych, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., O pojęciu „kodeks” i procedurze rozstrzygania o jego zakresie oraz w sprawie trybu nowelizacji kodeksów, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2 .
 • Sokolewicz W., Opinia w sprawie dalszego postępowania z projektem ustawy lub uchwały do którego nie dołączono uzasadnienia, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1
 • Szepietowska B., Opinia w sprawie trybu postępowania Prezydium Sejmu z opiniami podjętymi na podstawie art. 31 ust. 6 regulaminu Sejmu [w:] Regulamin Sejmu w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.
 • Szmyt A., Komentarz do art. 31 [w:] Komentarz do regulaminu Sejmu RP, Warszawa 1997.
 • Szmyt A., Nowe elementy konstytucyjne i regulaminowe postępowania ustawodawczego, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3.
 • Wawrzyniak J., Inicjatywa ustawodawcza – teoria, prawo praktyka, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, pod red. J. Wawrzyniaka, Warszawa 2005.
 • Winczorek P., Opinia w sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
 • Wronkowska S., W sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2 .
 • Zubik M., O potrzebie uchwalenia nowego regulaminu Sejmu „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4 .
 • Zubik M., Zmiany w regulaminie Sejmu w latach 2007-2009, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart