Author: Jacek Zaleśny
E-mail: jacekzalesny@o2.pl
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 69-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.01.04
PDF: ppk/09/ppk904.pdf

This paper deals with selected aspects of the cooperation of the Government of the Russian Federation with authorities of the subjects of the Russian Federation in the realization of the legislative initiatives. It is shown that cooperation of the central government with local legislatives is aimed at linking in the federal legislative process the partial, particular and specific interests – characteristic for parts of the Russian Federation – with building effective state policies.

Współdziałanie rządu federalnego i organów władzy podmiotów Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej. Uwagi wprowadzające

Przedkładana analiza jest poświęcona wybranym zagadnieniom współdziałania Rządu Federacji Rosyjskiej i organów władzy podmiotów Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej. Pokazuje się w niej, że kooperacja rządu centralnego z lokalnymi legislatywami jest ukierunkowana na uzgadnianie w federalnym procesie ustawodawczym racji cząstkowych, partykularnych, właściwych dla części składowych Federacji Rosyjskiej z tym, co ogólnopaństwowe, łączące poszczególne podmioty w jedną całość – Federację Rosyjską.

REFERENCES:

Literature:

  • Andriczienko Ł.W., Cziertkow A.N., Wzaimodiejstwije Gosudarstwiennoj Dumy i zakonodatielnych organow subiektow Rossijskoj Fiedieracii, „Żurnał rossijskogo prawa” 2009, № 2
  • Boszno S.W., Zakonodatielnaja iniciatiwa w Gosudarstwiennoj Dumie Fiedieralnogo Sobranija Rossijskoj Fiedieracii, Moskwa 1997
  • Ilina N.W., Uczastije zakonodatielnych (priedstawitielnych) organow subiektow Rossijskoj Fiedieracii w fiedieralnom zakonodatielnom prociessie, „Zakonodatielstwo” 2003, № 10
  • Isakow W.B., Probliemy obiespieczienija jedinstwa zakonodatielstwa w Rossijskoj Fiedieracii, „Zakonodatielstwo” 1997, № 4
  • Pawłuszkin A., Prawitielstwo Rossii i organy własti subiektow Fiedieracii w fiedieralnom zakonotworczieskom prociessie, „Konstitucionnoje prawo: wostocznojewropiejskoje obozrienije” 2003, № 3
  • Szuwałow I.I., Prawitielstwo Rossijskoj Fiedieracii w zakonotworczieskom prociessie, Moskwa 2004
  • Szuwałow I.I., Wzaimodiejstwije Prawitielstwa Rossijskoj Fiedieracii s drugimi uczastnikami zakonotworczieskogo prociessa, „Żurnał rossijskogo prawa” 2004, № 6
  • Zaleśny J., Oddziaływanie Rządu Federacji Rosyjskiej na wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, pod red. T. Mołdawy, J. Zaleśnego, Warszawa 2011

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart