Author: Bartłomiej Opaliński
E-mail: bartek.opalinski@gmail.com
Institution: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 77-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.01.05
PDF: ppk/09/ppk905.pdf

The article constitutes a monograph on issues of the alteration of the second house of the Parliament in the Polish political model. In the beginning there was explained the genesis of the contemporary shape of the Senate in the system of the state authorities. There was established that the contemporary political concept of this house of the Parliament doesn’t guarantee an optimum performance before of her function and competence. However to prevent the hasty liquidation of the Senate there were considered possible directions of his alteration.

Uwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu we współczesnym polskim sys-temie ustrojowym

Artykuł stanowi przyczynek do problematyki modyfikacji drugiej izby parlamentu w polskim modelu ustrojowym. Na wstępie przybliżono genezę współczesnego kształtu Senatu w systemie władz państwowych. Ustalono, że obecna koncepcja ustrojowa tej izby nie zapewnia optymalnego wykonywania powierzonych jej funkcji i kompetencji. Chcąc zapobiec pochopnej likwidacji Senatu rozważono dokonanie jego modyfikacji, proponując kilka możliwych w tym zakresie sposobów i kierunków rozwiązań.

REFERENCES:

Literature:

 • Czarny P., Zmiany pozycji ustrojowej Senatu w „Małej Konstytucji”, [w:] „Mała Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, pod red. M. Kruk, Warszawa 1993
 • Dobrowolski M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r., (sygn. akt K 14/02), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6
 • Dobrowolski M., O pojęciu „ustawa” w procesie legislacyjnym, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2
 • Dobrowolski M., W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2
 • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003
 • Garlicki L., Art. 121 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2001
 • Garlicki L., Idea dwuizbowości w parlamentaryzmie europejskim. Wizje przyszłości, [w:] Zagadnienia dwuizbowości w europejskich systemach parlamentarnych. Seminarium BSiA Senatu, Warszawa 1994
 • Garlicki L., Kompetencje kontrolne Senatu? Uwagi na marginesie artykułu prof. Pawła Sarneckiego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6
 • Garlicki L., Uwagi do rozdziału IV Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999
 • Glajcar R., Relacje prezydenta z organami władzy ustawodawczej, [w:] Prezydent w Polsce po 1989 roku. Studium politologiczne, pod red. R. Glajcara, M. Migalskiego, Warszawa 2006
 • Granat M., Dobrowolski M., Jaka reforma Senatu?, „Państwo i Prawo” 2002, z. 5
 • Izby drugie parlamentu, pod red. E. Zwierzchowskiego, Białystok 1996
 • Jaskiernia J., Przesłanki aksjologiczne i teleologiczne dualizmu egzekutywy w systemie parlamentarno-gabinetowym i granice racjonalności tego modelu w świetle doświadczeń III RP, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, pod red. J. Posłusznego, J. Buczkowskiego, K. Eckhardta, Przemyśl – Rzeszów 2009
 • Małajny R. M., Trzy teorie podzielonej władzy, Katowice 2003
 • Małajny R. M., Zasada podziału władzy a system rządów parlamentarnych, „Państwo i Prawo” 2009, z. 12
 • Masternak – Kubiak M., Trzciński J., System rządów w Konstytucji RP z 2 IV 1997. Analiza kompetencji Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5
 • Mojak R., Transformacja ustroju politycznego w latach 1989 – 1997, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2006
 • Mycielski A., Polskie prawo polityczne, Kraków 1947
 • Opaliński B., Prawnoustrojowy status władzy wykonawczej na tle zasady podziału władz w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, pod red. A. Doczekalskiej, Warszawa 2011
 • Orłowski W., Restytucja Senatu w 1989 r., [w:] Senat II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem Marszałka Sejmu RP prof. Longina Pastusiaka w 80. Rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w III RP, 27 listopada 2002 r., Warszawa 2003
 • Orłowskiego W., Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza instytucji, Zamość 2000
 • Pułło A., Podział władzy. Aktualne problemy w doktrynie, prawie i współczesnej dyskusji konstytucyjnej w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3
 • Sarnecki P., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6
 • Sarnecki P., Odpowiedź na pytania w dyskusji, [w:] Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, pod red. A. Pułły, Gdańsk 1993
 • Sarnecki P., Problem dwuizbowości parlamentu, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego. Materiały XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock 2-3 czerwca 2006 r., pod red. M. Granata, Warszawa 2007
 • Skotnicki K., Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005
 • Skotnicki K., Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów
 • Prawa Konstytucyjnego. Warszawa, 19-21 czerwca 2009, pod red. M. Zubika, Warszawa 2010
 • Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i na system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2
 • Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005
  Sokolewicz W., O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11
 • Sokolewicz W., Podział władz – idea polityczna czy zasada prawna? [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1995
 • Szymanek J., Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich państwach unitarnych), Warszawa 2004
 • Trzciński J., Rogowski S., Kształtowanie się pozycji ustrojowej i zasad funkcjonowania Sejmu 1989-1997. Wybrane zagadnienia, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Warszawa, 19-21 czerwca 2009, pod red. M. Zubika, Warszawa 2010
 • Witkowski Z., Senat w Polsce – cztery lata doświadczeń, [w:] Zagadnienie dwuizbowości w europejskich systemach parlamentarnych. Seminarium, Biuro Studiów i Analiz Senatu, Warszawa 1994

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart