Author: Grzegorz Maroń
E-mail: grzemar6@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 151-178
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.01.08
PDF: ppk/09/ppk908.pdf

This article as one of the first in legal – not only polish-language – literature presents a comparative analysis of the issue of a head of state’s oath of office. The paper underlines differences, similarities and peculiarities in legal regulations of the institution of the oath of office in regard to European presidents and monarchs. The study touches especially on such topics as the oath formula, its optional or obligatory religious dimension, the time of taking the oath, the subject which officially receives it, consequences of taking the oath and legal effects of the oath’s infringement. The basic normative analysis, both on constitutional and statutory level, was supplemented with remarks on the practice of the given institution, for example the oath’s taking ceremony. Description of presidential or royal authority in particular states is not complete without a reference to the institution of the oath of office. The arguments undertaken in the article aim to prove that the title subject cumulates several relevant issues, which are noteworthy for jurisprudence. Taking the oath of office by any president or monarch is not so much a solemn symbolic event as conventional activity important in view of the legal order.

Instytucja przysięgi głowy państwa w państwach europejskich

Niniejsze opracowanie jako jedno z pierwszych w prawniczej literaturze przedmiotu – nie tylko polskojęzycznej – podejmuje w aspekcie porównawczym temat przysięgi głowy państwa. Komparatystyczne studium eksponuje różnice, podobieństwa i osobliwości w prawnym unormowaniu instytucji zaprzysiężenia prezydentów i monarchów w państwach europejskich. Zasadniczą analizę normatywną, tak na poziomie konstytucyjnym, jak i ustawowym, wzbogacono uwagami o praktyce zaprzysiężenia. Kompleksowa charakterystyka urzędu prezydenta bądź godności monarchy poszczególnych państw nie może obyć się bez odniesienia się do instytucji przysięgi. Powyższe wywody dowodzą tego, iż zagadnienie zaprzysiężenia głowy państwa kumuluje w sobie co najmniej kilka istotnych kwestii godnych uwagi z punktu widzenia prawnika.

REFERENCES:

Literature:

 • Chochrin T., Konstitucijos raidė prieš dvasią, http://jurisprudencija.wordpress.com/2011/05/15/konstitucijos-raide-pries-dvasia/ (10.01.2012)
 • Coomaraswamy R. P., The Destruction of the Christian Tradition, Bloomington 2006
 • Czeszejko-Sochacki Z., System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002
 • Górecki D., Matonis R., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Republiki Litewskiej Rolandasa Paksasa, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4
 • Grabowska S., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Irlandii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007
 • Grzybowski M., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Islandii [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007
 • Karp J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Finlandii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007
 • Kijowski M., O cechach specyficznych ustroju państwowego San Marino, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. 15 z. 2
 • Kirsch J. P., Liber Diurnus Romanorum Pontificum, [w:] Catholic Encyclopedia, pod red. Ch. Herbermanna G., Pace’a E. A., Pallena C. B., Shahana T. J., Wynne’a J. J., New York 1910, vol. IX
 • Koźbiał K., Stankowski W., Konstytucja Księstwa Liechtensteinu. Naród – państwo – polityka, Kraków 2009
 • Kreis G., Mythos Rütli. Geschichte eines Erinnerungsortes, Zurich 2004
 • Kucała D., Historia Andory, [w:] Historia małych krajów Europy, pod red. J. Łaptosa, Wrocław 2007
 • Migne J. P., Patrologiae Cursus Completus, Paryż 1851, t. 105
 • Młynarska-Sobaczewska A., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Macedonii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007
 • Osóbka P., Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Warszawa 2008
 • Sarnecki P., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Szwajcarii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007
 • Stępnicki S., System polityczny „Najjaśniejszej Republiki San Marino”, „Studia nad Polityką”, t. 13, Warszawa 2004
 • Szujski J., Opowiadania i roztrząsania historyczne, Warszawa 1882
 • Uziębło P., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Bułgarii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007
 • Uziębło P., Zarys pozycji ustrojowej legislatywy i egzekutywy w świetle konstytucji Księstwa Andory z 28 kwietnia 1993 r., „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII
 • Villa L., Paweł VI błogosławiony?, Kęty 2010
 • Wojnicki J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Serbii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod. red. S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2007

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart