Author: Bogusław Przywora
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 179-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.01.08
PDF: ppk/17/ppk1708.pdf

Relations between the Polish Parliamentary (Sejm) committees and the Polish Constitutional Court. The issues presented in this paper concern the relation between the Parliamentary (Sejm) committees and the Constitutional Court. Special emphasis was put on the problem of influence of herein mentioned committees on the activities of the Constitutional Court.

Relacje pomiędzy komisjami sejmowymi a Trybunałem Konstytucyjnym

W niniejszym opracowaniu przedstawiono problem relacji pomiędzy komisjami sejmowymi a TK, w tym w szczególności zagadnienie oddziaływania komisji sejmowych na działalność TK.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Sejmowa komisja śledcza jako forma sprawowania kontroli przez Sejm, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
 • Czarny P., Komisje parlamentarne, [w:] Prawo konstytucyjne, red. P. Sarnecki, Warszawa 2011.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Zarys modelu polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 1997.
 • Działocha K., Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na tworzenie ustaw, [w:] Z prac Rady Legislacyjnej. Materiały z Konferencji Rady Legislacyjnej zorganizowanej w dniu 14 grudnia 2005 r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 • Florczak- Wątor M., Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 1.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2003.
 • Małajny R.M., Trzy teorie podzielonej władzy, Katowice 2003.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Komisja śledcza jako forma kontroli sejmowej w świetle ustaleń Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
 • Osiński T., Komentarz do art. 136c regulaminu Sejmu, [w:] Sejmowa komisja śledcza.
 • Ustawa z 1999 r. z komentarzem, red. M. Lewandowski, A. Kowalski, T. Osiński, Warszawa 2006.
 • Pogłódek A., Komisje sejmowe, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. B. Szmulik, M. Paździor, Warszawa 2013.
 • Przywora B., Czy przysługujące klubom parlamentarnym prawo desygnowania parlamentarzystów do składu Rady Służby Cywilnej jest zgodne z Konstytucją? „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1.
 • Safjan M., Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 1.
 • Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
 • Sarnecki P., Władza sądownicza w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Rejent” 1997, nr 5.
 • Stębelski M., Pojęcie kontroli parlamentarnej na tle porównawczym, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
 • Suchocka H., Zasada podziału i równoważenia władz, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Trzciński J., Komentarz do art. 173, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Tuleja P., Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997.
 • Zdziennicki B., Ochrona konstytucyjnych praw i wolności przy zmianach w porządku prawnym (znaczenie czynnika czasu dla zasady praworządności), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart