Author: Piotr Uziębło
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 31-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.02.02
PDF: ppk/10/ppk1002.pdf

Polish Electoral Code, which came into force in 2011, only slightly changed the rules of election of the councils of cities with county rights. Consequently, if the implementation of the principle of formal aspect of equal suffrage (equal voting rights) in the elections to these councils is undoubted that the material aspect of that rule (equal voting power) is controversial. This is due to the existence of relatively small constituencies, in which the number of seats based on the number of inhabitants, and not the number of electors or actually voting people. Another problem concerns the division of seats in those councils with d’Hondt method, which is the PR-system favorable for the largest political groups. Additionally, as practice shows, we have to make reservations if way of financing the electoral campaign does not affect the third aspect of the principle of equal elections – equality of opportunity. As a result we can say that the code very narrowly defined the equality of elections to the councils of cities with county rights.

Realizacja zasady równości wyborów do organu stanowiącego miast na prawach powiatu

Polski kodeks wyborczy, który wszedł w życie w 2011 r., tylko w niewielkim stopniu zmienił zasady wyboru rad miast na prawach powiatów. W konsekwencji, o ile realizacja zasady równości formalnej wyborów w wyborach do tych rad nie budzi wątpliwości, to już jej aspekt materialny jest dyskusyjny. Jest to wynikiem istnienia stosunkowo niewielkich okręgów wyborczych, który liczba mandatów wyznaczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców, a nie liczbę osób uprawnionych do głosowania czy też faktycznie głosujących, a także dokonywania podziału mandatów za pomocą systemu d’Hondta, korzystnego dla największych ugrupowań politycznych. Dodatkowo również, jak pokazuje praktyka, można mieć zastrzeżenia, czy sposób finansowania kampanii wyborczej nie narusza również trzeciego aspektu zasady równości wyborów – równości szans wyborczych. W efekcie można stwierdzić, że określona w kodeksie równość wyborów do rad miast na prawach powiatów ma mocno ograniczonych charakter.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010 
 • Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993 
 • Bąkiewicz M., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008 
 • Bień-Kacała A., Finansowanie kampanii wyborczych ze środków partii politycznych ze środków z działalności gospodarczej, [w:] Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji. Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, pod red. A. Sokali i Z. Witkowskiego, Bydgoszcz 2007 
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego, [w:] Prawo konstytucyjne RP (Instytucje wybrane), pod red. J. Buczkowskiego, Przemyśl-Rzeszów 2010 
 • Chmaj M., W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2005 
 • Czakowska M., Raźny P., Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych, „Studia Biura Analiz Sejmowych”, 2011, nr 3 
 • Dorn L., Finansowanie działalności politycznej w Polsce. Obecna praktyka i jej reforma, [w:] Finansowanie polityki. Wybory pieniądze, partie polityczne, pod red. M. Waleckiego, Warszawa 2000
 • Farrell D.M., Electoral Systems. A Comparative Introduction, Besingstoke 2011 
 • Fundowicz S., Bezpośrednie wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w Polsce, [w:] Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita, pod red. D. Dudka, S. Kały i P. Polakowskiego, Lublin 2008 
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005 
 • Haman J., Podział mandatów pomiędzy okręgi wyborcze w świetle teorii sprawiedliwego podziału, „Przegląd Sejmowy, 2002, nr 1 
 • Jaskiernia J., Parlamentaryzm w III RP: aksjologia konstytucyjna a dylematy ustrojowe, [w:] Zmiany współczesnych systemów parlamentarnych, 53 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego; Józefów, 9-11 czerwca 2011 r. 
 • Jaskiernia J., Zasada równości w prawie wyborczym USA, Warszawa 1992 
 • Lijphart A., Electoral Systems And Party Systems. A Study Of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990, New York 2000 
 • Massicotte L., Blais A., Yoshinaka A., Establishing The Rules Of The Game, Election Laws In Democracies, Toronto 2004 
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004 
 • Skotnicki K., Możliwości wykorzystania alternatywnych sposobów głosowania podczas wyborów samorządowych, [w:] Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, pod red. M. Steca i K. Małysa-Sulińskiej, Warszawa 2010 
 • Sokala A., Przemiany prawa wyborczego w Polsce, [w:] Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, pod red. A. Sokali i Z. Witkowskiego, Bydgoszcz 2007 
 • Urbaniak K., Okręg wyborczy w świetle samorządowego prawa wyborczego, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 22 
 • Uziębło P., Prawo wyborcze do Parlamentu Republiki Czeskiej po reformie z roku 2000, „Przegląd Sejmowy”, 2002, nr 2 
 • Uziębło P., Wybory równe, [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. Szmyta, Warszawa 2010 
 • Żukowski A., Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn 1999

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart